Osoby kandydujące na członków Rady zbierają podpisy na listach poparcia, które składają w Urzędzie Miejskim w Policach. Na liście powinno podpisać się co najmniej 15 osób, natomiast do Rady wejdą osoby, które uzyskają poparcie największej liczby osób.

Podmioty zgłaszające kandydatów do Rady Seniorów składają w Urzędzie Miejskim formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami:

- aktualnym wypisem z rejestru, ewidencji albo innego dokumentu potwierdzającego status podmiotu,

- dokumentem potwierdzającym, że osoby zgłaszające są upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Zarządzenie w sprawie naboru, razem z formularzem  zgłoszenia oraz wzorem listy poparcia  dostępne będzie na stronie internetowej Gminy Police  od dnia 21 kwietnia 2022 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 maja 2022 roku.

Szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Police określa uchwała nr XLVII/454/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Police oraz nadania jej statutu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (91)431 18 23