Podczas swojej XXVII sesji w dniu 28 lutego 2017r.  Rada Miejska w Policach zaakceptowała opracowaną przez Urząd Miejski koncepcję nowych obwodów szkolnych  i nowej sieci szkół. Obradom przysłuchiwali się dyrektorzy polickich gimnazjów. – Osiemnaście lat temu Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę o utworzeniu pięciu gimnazjów. Dziś w symboliczny sposób kończymy ich działalność –mówił Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański. Podziękował za pracę wszystkim dyrektorom gimnazjów, także tym, którzy już ich nie prowadzą. Do podziękowań przyłączył się Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król.

Zgodnie z założeniami reformy oświaty – gimnazja przestają funkcjonować już od roku szkolnego 2017/2018, a szkoły podstawowe będą ośmioletnie. Przyjęta  dziś uchwała „w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego” trafi teraz do Kuratorium Oświaty. Po jej zaopiniowaniu radni znów będą debatować i głosować w tej sprawie. Obecna na sesji Beata Chmielewska, członek Zarządu Powiatu Polickiego, zadeklarowała gotowość powiatu do dalszej współpracy z Gminą Police w rozwiązywaniu problemów, wynikających z reformy oświaty. Dotyczy to m.in. znalezienia zatrudnienia dla nauczycieli, którzy stracą pracę.  

Rada Miejska przyjęła także uchwały:

  • w sprawie realizacji w 2017 roku przez Gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkujących na terenie gminy Police;
  • w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Police jest organem prowadzącym;
  • w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach – z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Police;
  • w sprawie zmiany nazwy ulicy.

Ponadto Rada  zatwierdziła plany pracy na 2017 rok swoich  pięciu komisji: Budżetu i Finansów Gminnych, Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii, Oświaty, Kultury i Sportu, Rewizyjnej oraz Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.

Projekt uchwały

Załącznik 1

Załącznik 2 

Załącznik 3

prezentacja REFORMA OŚWIATOWA W GMINIE POLICE

Szkoły Podstawowe 2017

Obwody Szkół 2017