W związku z niepokojami środowisk organizacji pozarządowych gminy Police w sprawie danych wynikających z projektu budżetu na 2022 rok złożonego  w ustawowym terminie tj. 15 listopada 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Burmistrz Polic Władysław Diakun oświadcza:

Rosnące koszty bieżące naszego samorządu z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów, na podstawie których tworzony był złożony projekt budżet Gminy Police na rok 2022 spowodował konieczność wprowadzenia tymczasowych rozwiązań, które stworzyły wrażenia braku finansowania działań realizowanych przez nasze organizacje pozarządowe.

Oświadczam, że przyjęte rozwiązanie ma charakter tymczasowy, dając tym samym sobie niezbędny czas do prowadzenia dalszych analiz i korekt wraz z uzgodnieniami z przedstawicielami Rady Miejskiej w Policach w zakresie znalezienia finansowania m.in. dla organizacji pozarządowych.

Pragnę podkreślić, że wspomniany projekt podlega dalszym etapom zmian, przygotowując ostateczną propozycję uchwały budżetowej na rok 2022 procedowaną przez organ uchwałodawczy tj. Radę Miejską na zaplanowanym na dzień 21 grudnia br. posiedzeniu Rady Miejskiej w Policach.

Wieloletni dorobek naszych organizacji pozarządowych działających w różnych dziedzinach w tym również w zakresie kultury i sportu jest ważną częścią dorobku samorządu polickiego, a wielomilionowe wsparcie finansowe ostatnich lat przekazywane przez Gminę Police dla organizacji jest bezspornym argumentem, iż współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych było dla mnie i nadal jest  priorytetem pełnionego urzędu.

 

                                                                                                   Burmistrz Polic

                                                                                                 Władysław Diakun