OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA „ – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Burmistrz Polic ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, współfinansowanego ze środków pochodzących z  Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie min. czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina Police uzyskała wsparcie na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego na okres 14 dni, dla osoby dorosłej. Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom, niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody. Osoba zakwalifikowana do programu nie ponosi odpłatności za pobyt członka rodziny w placówce.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie opieki wytchnieniowej winny złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą dorosłą niepełnosprawną, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta  z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (stanowiącej załącznik 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 30.11.2021 r. w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2 (budynek przychodni), piętro IV, w godzinach: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek - piątek 7-15 lub przesłać pocztą.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, Dziale Usług Opiekuńczych, ul. Staszica 1 oraz na stronie internetowej www.ops.police.pl w linkach poniżej.

Karta zgloszenia do Programu

Karta oceny stanu osoby niepelnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

Dodatkowa Informacja do Wzoru karty oceny stanu osoby niepelnosprawnej

Więcej informacji można uzyskać w

Dziale Usług Opiekuńczych, ul. Staszica 1, tel. 91 576 80 90.