Projekt zakłada wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim przez 7464 uczestników szkoleń zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe w wieku 25 lat  i więcej, uczące się lub pracujące, zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego.