W 2019 roku Gmina Police podjęła współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową Chemik w celu rewitalizacji i rewaloryzacji zdegradowanej przestrzeni osiedlowej przy ul. Roweckiego w Policach. Poprawa walorów funkcjonalnych i estetycznych ma na celu stworzenie w tym miejscu przyjaznej przestrzeni do spotkań, zabawy, wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności oraz ma umożliwiać organizację imprez integracyjnych, ulicznych pokazów czy happeningów. 

Teren inwestycji podzielony został na kilka stref aktywności tj. boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią plenerową, strefa street workoutu, tor rowerowy pumptrack, plac zabaw, plac utwardzony z budynkiem pomocniczym i zadaszoną sceną. Ponadto zaprojektowano ciągi piesze zapewniające bezproblemowe dojście z każdej strony do miejsc rekreacji (placu zabaw, pumptracku, placu do streetworkoutu). Planuje się realizację miejsc wypoczynku w postaci kaskadowych siedzisk z donicami z zielenią i małych placyków z ławkami, zamgławiaczami i stolikami do gry w szachy, warcaby. Na terenie inwestycji planuje się również urządzenie terenów zielonych, usunięcie kilku drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją oraz wprowadzenie nowych nasadzeń. Istniejące urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi, ze względu na zły stan techniczny zostaną zdemontowane. Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią, nie ma jeszcze doprecyzowanego terminu realizacji robót budowlanych.