Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

Został zamknięty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1937/145 o powierzchni 1832 m2 położonej przy zbiegu ulic Robotniczej i Piaskowej w Policach, którego część jawna odbyła się w dniu 27 listopada 2020 r.

W wyniku dokonanej w części niejawnej przetargu analizy zakwalifikowanych ofert, komisja przetargowa, biorąc pod uwagę dwa kryteria tj. proponowaną cenę nabycia nieruchomości i koncepcję architektoniczną zagospodarowania nieruchomości, przyznała największą ilość punktów ( łącznie 97,14) ofercie złożonej przez MAR-MUR Zakład Ogólnobudowlany w Policach. Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wynosiła 450 000 zł, a zaoferowana przez MAR-MUR Zakład Ogólnobudowlany w Policach cena nabycia działki 1937/145 wynosi 1.175.000 zł.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przedstawia co najmniej raz w roku – na sesji Rady Miejskiej informację o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1 -3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wydano 35 decyzji administracyjnych, którymi ustalono jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, na łączną kwotę 191.212,00 zł.

Jednocześnie informuję, że:

- nie zgłoszono żądań związanych z obniżeniem wartości nieruchomości lub stwierdzeniem nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego,

- nie wydano decyzji ustalającej wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed zbyciem nieruchomości.

 

W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy police po 65 roku życia” w 2020 roku, w naszej gminie zaszczepiono 564 osób. Kwota przeznaczona na szczepienia z budżetu Gminy Police wyniosła 25.380 zł.

 

Pod koniec listopada 2020 roku ogłoszono konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku:

1) w zakresie pomocy społecznej,

2) w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego,

3) w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin,

4) w zakresie ochrony zdrowia,

5) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Podpisano 14 umów, na łączną kwotę 1.817.718,10 zł.

 

17 grudnia w 50. rocznicę tragicznych wydarzeń w grudniu 1970 roku, wraz z samorządowcami z powiatu polickiego oraz przedstawicielami związków zawodowych, złożyłem kwiaty pod pomnikiem „Ludziom Solidarności” w Policach oraz pod bramą Stoczni Szczecińskiej.

 

Od 21 grudnia 2020 roku przy Radzie Osiedl Nr 2 na „Starych Policach” funkcjonuje tzw. jadłodzielnia. Każdy, kto chce podzielić się jedzeniem z innymi, może przynieść je do specjalnej szafy, wyposażonej w lodówkę. Każdy, kto potrzebuje, może się nim poczęstować.

Dziękuję radnej Ewie Ignaczak za inicjatywę utworzenia jadłodzielni w Policach oraz przewodniczącej Rady Osiedla Nr 2 Krystynie Seweryńczyk za realizację tej inicjatywy i nadzór nad funkcjonującą jadłodzielnią.

Zachęcam Państwa do dzielenia się jedzeniem z potrzebującymi.

 

W dniach 29.12.2020 i 30.12.2020 w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zostały zawarte umowy dotyczące "Kompleksowego ubezpieczenia Gminy Police". Spośród wszystkich oferentów wybrano Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które uzyskały największą ilość punktów.

Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia Gminy Police, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia wspólnot mieszkaniowych ora ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Police zawarto z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA, natomiast ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Wszystkie umowy zwarte zostały na okres 3 lat.

 

8 stycznia spotkałem się z Panem Janem Sławczyńskim Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. Tematem spotkania była organizacja robót publicznych i prac społeczno-użytecznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Policach w 2021 roku.

 

W piątek, 15 stycznia, rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów:

- od 15 stycznia – dla osób, które skończyły 80 lat,

- od 22 stycznia – dla osób, które skończyły 70 lat.

Istnieje kilka możliwości zarejestrowania się na szczepienia:

- telefonicznie - dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię NFZ na nr tel. 989,

- online - poprzez e-Rejestrację dostępną na profilu pacjent.gov.pl (należy posiadać profil zaufany),

- w wybranym punkcie szczepień – osobiście lub telefonicznie.

W gminie Police znajdują się dwa punkty szczepień przeciw COVID-19:

- POLVITA przy ul. Siedleckiej 2A

- MEDIKA przy ul. Kuźnickiej 1

W związku z rozpoczęciem szczepień powołałem koordynatora dla mieszkańców gminy, gdzie mogą uzyskać informacje odnośnie telefonów i punktów szczepień oraz uzgodnić termin transportu do punktu szczepień dla osób starszych i niepełnosprawnych. Informacje można uzyskać pod nr tel. 91 317 52 91 w godzinach pracy urzędu.

 

18 stycznia uczniowie z klas 1-3 z polickich szkół wrócili do szkół. Mam nadzieję, że działania organizacyjne podjęte przez dyrektorów oraz zapewnienie placówkom przez Gminę wszelkich niezbędnych środków technicznych zminimalizuje zagrożenia związane z zakażeniem wirusem COVID 19. Chciałbym jednocześnie przypomnieć, że cały czas bez przerwy pracują gminne przedszkola i żłobek za co całemu personelowi serdecznie dziękuję.

 

21 stycznia przekazano plac budowy pod inwestycję związaną z odbudową spalonej w listopadzie 2018 roku trzebieskiej promenady. Zgodnie z projektem promenada zostanie odtworzona od miejsca, w którym udało się ugasić pożar. Odtworzone zostaną także wysepki z miejscami leżakowymi. Dodatkowo na całej długości zostanie zainstalowane oświetlenie. Koszt inwestycji to niespełna 3 miliony złotych. Termin realizacji to koniec maja 2021 roku.