Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

W dniu 28 września 2020r. została zawarta umowa na projekt "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią". Wykonawcą jest: APIS POLSKA Sp. z o.o., natomiast kwota umowy wynosi 6 488 369,57 zł. Głównym celem inwestycji jest rewitalizacja i rewaloryzacja terenów nad Kanałem Łarpia. Rewitalizacja odbędzie się poprzez skomunikowanie ze sobą terenów Starego Miasta, tj. Placu Chrobrego i Miejskiej Przystani Żeglarskiej poprzez budowę ciągu komunikacyjnego pieszo – rowerowego prowadzącego od ul. Goleniowskiej do ul. M. Konopnickiej oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Goleniowskiej  na odcinku między ul. Wojska Polskiego i mostem na Kanale Łarpia.

1 października 2020 r odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech działek określonych numerami 1102/6, 1102/8 i 1102/10 położonych w Trzebieży w obrębie ulic: Polnej, Stokrotki i Szarotki.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zostali ustaleni  nabywcy wszystkich działek:

  1. 1102/6 - cena wywoławcza wynosiła 97 000,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 112 000,00 zł.
  2. 1102/8 - cena wywoławcza wynosiła 110 000,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 138 300,00 zł.
  3. 1102/10 - cena wywoławcza wynosiła 82 000,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 91 000,00 zł.

2 października zakończyły się konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy gminy Police wskazali metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej. Na 510 ważnych głosów, 371 oddano na metodę od zużytej wody na danej nieruchomości. Za naliczaniem ryczałtowym od gospodarstwa domowego opowiedziało się 106 osób, natomiast 33 osoby zagłosowały za metodą od metra kwadratowego. Co piąta osoba oddająca swój głos zdecydowała się na wyrażenie swojej opinii, w większości opowiadające się pozytywnie za metodą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami od ilości zużytej wody.

9 października 2020 roku odbyło pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy Police. Wybrano na nim Przewodniczącego Rady – został nim Pan Waldemar Konieczny, Wiceprzewodniczącą – została nią Pani Halina Olejarnik oraz Sekretarza – została nią Pani Irena Radzik. Serdecznie Państwu gratuluję.

12 października 2020 roku przyznane zostały stypendia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za upowszechnianie i ochronę kultury Gminy Police. Nagrody otrzymało 21 stypendystów i 2 nagrodzonych: Barbara Kamińska i Dominik Wołyński.

16 października obchodzono 42 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Pod pomnikiem św. Jana  Pawła II w Policach zebrali się mieszkańcy Polic, by się pomodlić i zapalić znicze. Modlitwie przewodniczył ks. kan. Waldemar Gasztkowski. Wraz ze swoimi zastępcami i radnymi Rady Miejskiej w Policach złożyłem kwiaty i zapaliłem znicze pod figurą św. Jana Pawła II.

17-18 października w pobliżu skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Piłsudskiego odbył się I Festiwal Food Trucków, którego partnerem była Gmina Police. Impreza spotkała się z pozytywnym odzewem wśród Policzan. Serwowano dania z różnych stron świata. Organizatorzy spełnili wymagania dotyczące bezpieczeństwa w czasie pandemii.

19 października pod obeliskiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki wraz z Panem Krzysztofem Zielińskim Przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność i Panem Adamem Pacholikiem Prezesem Trans-netu złożyliśmy kwiaty w 36 rocznicę tragicznej śmierci duchownego.

19 października rozpoczęło się głosowanie w Polickim Budżecie Obywatelskim. W tej edycji zmieniły się zasady głosowania. Każdy mieszkaniec ma możliwość dowolnego rozdzielenia 5 punktów na projekty dopuszczone do głosowania. Głosować można na 12 pozytywnie zweryfikowanych projektów – 6 z nich to projekty miejskie, a 6 jest zlokalizowanych na terenie sołectw.

Zagłosować można przez Internet przy pomocy systemu Polickego Budżetu Obywatelskiego lub oddać wydrukowaną kartę w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach.

Głosowanie trwa do północy 1 listopada br.

20 października otrzymałem od Wojewody Zachodnio-pomorskiego rekomendację dotyczącą adaptacji obiektów halowych na tymczasowe szpitale dla chorych na COVID-19. W Gminie Police wytypowana została hala sportowa przy ul. Siedleckiej 2B. 23 października odbył się rekonesans hali przez służby wojewody.

Informuję, że na dzień dzisiejszy w Gminie Police są 92 osoby zdiagnozowaną chorobą COVID-19, 163 osoby przebywają na kwarantannie, natomiast osób wyleczonych (tzw. ozdrowieńców) jest 38.

21 października 2020 roku odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Odbudowa promenady na kompleksie turystycznym w Trzebieży. W postępowaniu przetargowym złożone zostały oferty od 6 wykonawców. Cena najtańszej oferty to 2 925 679,23 złote a cena najdroższej oferty to 3 730 590,00 złotych. Wymagany termin zakończenia realizacji robót to 28 maja 2021 roku. Prace komisji przetargowej jeszcze trwają, a o wynikach poinformuję na najbliższej sesji Rady Miejskiej  

22 października brałem udział w uroczystości wręczenia awansu do stopnia Porucznika Wojska Polskiego uczestniczce Powstania Warszawskiego o pseudonimie „Krysia”, osobie przetrzymywanej w obozie jenieckim od roku 1944 do roku 1945 Pani Krystynie Łanowskiej..

W sierpniu Gmina Police podpisała umowy z przychodniami – POLVITA i CONSULTA na realizację programu szczepień przeciwko grypie dla seniorów.

Wyrażamy gotowość zaszczepienia wszystkich mieszkańców Gminy, którzy ukończyli 65 lat. Niestety nie możemy w pełni zrealizować programu z przyczyn od nas niezależnych. Na dzień dzisiejszy z programu mogło skorzystać około 500 osób. Jeżeli przychodnie otrzymają kolejne dostawy szczepionek, mieszkańcy będą mogli się zaszczepić.

Jak powszechnie wiadomo w Polsce brakuje szczepionek przeciwko grypie i odpowiedzialności za to nie ponoszą przychodnie, apteki, czy tym bardziej samorządy. Winny tej sytuacji jest wyłącznie rząd, który w dobie pandemii koronawirusa nie zapewnił Polkom i Polakom możliwości zadbania o swoje zdrowie.

16 Października, w 760 rocznicę nadania praw miejskich Policom oraz w dniu 42 rocznicy pontyfikatu Papieża Polaka świętego Jana Pawła II, serdecznie zapraszałem na uroczyste odsłonięcie i poświęcenie obelisku, które miało się odbyć w Policach o godzinie 12:00 na placu przy ul. Rycerskiej.

Niestety, pomimo podjętej przez Radę Miejską uchwały Nr XXIII/229/2020 w sprawie nadania skwerowi nazwy „Skwer Bolesława Krzywoustego” oraz przygotowań poczynionych przez wydziały Urbanistyki i Architektury, Gospodarki Gruntami oraz przez Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej, uroczystość nie mogła się odbyć, gdyż w ostatnim momencie otrzymałem od Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadomienie dotyczące wszczęcia postepowania nadzorczego w odniesieniu do w/w uchwały. Zdziwienie moje wzbudził fakt, że identyczne uchwały dot. wcześniejszych nadań nazw skwerom nie wzbudzały jakichkolwiek uwag ze strony Organu Nadzorczego, więc nie rozumiem tego rodzaju postępowania.

Wobec powyższego wstrzymałem tę uroczystość na czas nieokreślony. Pragnę podziękować za wielkie zaangażowanie Pani Kamilli Turzyńskiej Naczelnikowi Wydziału Promocji i Współpracy Zagraniczne, Pani Ryszardzie Szczeckiej naczelnikowi wydziału Gospodarki Gruntami, Pani Annie Szostak naczelnikowi Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Panu Adamowi Pacholikowi Prezesowi firmy Trans-net za przygotowanie terenu oraz wykonanie obelisku i tablic informacyjnych.

Na czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020, Gminne Biuro Spisowe w Policach zorganizowało na okres od 01.10.2020 do 30.11.2020r. dyżury przy stanowisku komputerowym, które znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18 (POKÓJ 217, II PIĘTRO), w celu udzielenia ewentualnej pomocy osobom chętnym do samodzielnego spisania formularza spisowego.

Gmina Police, jako członek Związku Miast Polskich, zwróciła się do przedstawicieli Sejmu i Senatu o podjęcie stosownych działań zmierzających do wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych gwarantujących rekompensatę ubytków w dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego wynikających z wprowadzanych zmian w ustawach podatkowych. Brak takich zmian spowoduje zatrzymanie rozwoju samorządów i niekorzystnie wpłynie na świadczone usługi na rzecz naszych mieszkańców.

W związku z obchodami Dnia Wszystkich Świętych Gmina Police uruchamia dodatkową bezpłatną komunikację miejską. Autobusy będą kursowały w dniach 30 i 31 października oraz 1 i 2 listopada średnio dwa razy na godzinę od 8.00 do 20.00.

Kursować będzie też autobus na trasie Police Tanowska - Cmentarz Jasienica. Szczegółowy rozkład dodatkowej komunikacji można znaleźć na stronie Gminy Police oraz w TV Police (w formie tablicy informacyjnej).