I Festiwal Smaków Food Trucków już 17 i 18 października na Placu przy ul. Wyszyńskiego i Piłsudskiego. Po niespodziewanie długiej przerwie food trucki ruszają w trasę. Festiwal Smaków Food Trucków przybywa więc do Polic! Zapowiada się koncertowy popis kulinarny dla wszystkich smakoszy. Organizatorzy przygotują dla Was pyszny i bezpieczny food court.

Po długich dniach spędzonych w domowym zaciszu, nastąpił ten moment, gdy ponownie możemy cieszyć się światem zewnętrznym! Mieszkańców Polic czekają dwa dni wypełnione najlepszym street foodem. Na Plac przy ul. Wyszyńskiego i Piłsudskiego przyjadą food trucki serwujące dania typowe dla różnych zakątków Ziemi.

Festiwal Smaków Food Trucków to strefa dedykowana koneserom kuchni pod chmurką. Do udziału zapraszane są najlepsze restauracje na kółkach z całej Polski, które wyspecjalizowały się w określonych daniach i mają rzesze sympatyków w swoich „rodzinnych” miastach. Jedne serwują egzotyczne przysmaki z odległych stron świata, inne doskonale czują się w kuchni europejskiej lub słyną z pysznych deserów. Jedno jest pewne: każdy food truck smakuje wyjątkowo!

Festiwal Smaków Food Trucków zawsze odbywa się w plenerze. W tak sympatycznych okolicznościach przyrody warto nie tylko zjeść coś dobrego, ale i ciekawie spędzić czas. Na głodnych przygód gości czekać będzie angażująca gra terenowa. Na terenie wygospodarowana zostanie również strefa chilloutu, okraszona relaksującą muzyką, która sprzyja beztroskiemu odpoczynkowi.

Festiwal Smaków Food Trucków to miejsce, które powinno być w smak także naszej planecie i środowisku naturalnemu. Dlatego coraz więcej mobilnych restauracji decyduje się na ekologiczne opakowania. Ponadto food trucki stale poszerzają ofertę dań wegetariańskich i wegańskich. Osoby na diecie roślinnej na pewno znajdą coś dla siebie!

Organizatorzy zadbają o bezpieczeństwo gości. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania wytycznych dla gastronomii. Strefa konsumpcyjna będzie na bieżąco dezynfekowana oraz zachowane zostaną odpowiednie odległości pomiędzy stolikami, oraz poszczególnymi food truckami. Dla gości udostępnione zostaną środki do dezynfekcji. Szczegóły zostaną opublikowane na fanpage’u wydarzenia.

Zapraszamy na Festiwal Smaków Food Trucków w Policach, już 17 i 18 października na Plac przy ul. Wyszyńskiego i Piłsudskiego. W sobotę i niedzielę jemy od 12 do 20. Wstęp bezpłatny.

Więcej informacji znajdziecie na stronie:

facebook.com/events/370988817374217.

Partnerzy:

Miasto Police

Browar Amber

Materiał informacyjny o wydarzeniu w Policach. Organizatorzy czyli Festiwal Smaków FOOD Trucków dołożą wszelkich starań w kwestiach dbałości o bezpieczeństwo sanitarne oraz epidemiologiczne.

REGULAMIN Food Courtu pn. „Festiwal Smaków Food Trucków”

 1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i to potwierdzają, że Food Court nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora Food Courtu pod nazwą: " Festiwal Smaków Food Trucków”, (zwanego dalej: "Zlotem"), tj. przez spółkę: MDD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3B (zwaną dalej: "Organizatorem").
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Zlotu będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzany jest Zlot. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Zlotu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren Zlotu w dniach i godzinach wyznaczonych przez Organizatora.
 5. Na teren Zlotu mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Na teren Zlotu nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
 7. Uczestnicy Zlotu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na ternie Zlotu zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Informacyjnych wyznaczonych przez Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Uczestnicy Zlotu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Zlotu obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Zlocie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Zlotu, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Uczestnik Zlotu ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 10. Na terenie wydarzenia umieszczone zostaną środki do mycia i dezynfekcji oraz tablice przypominające o zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. Organizator umieści w widocznych miejscach instrukcje mycia i dezynfekcji rąk. Uczestnicy proszeni są o ich przestrzeganie.
 11. Uczestnik zobowiązany jest zachować odległość 2 metrów od innych osób podczas stania w kolejce, konsumpcji, czy przemieszczania się po terenie. Na podłodze, w miejscu kolejek, umieszczone zostaną specjalne taśmy. Punkt ten nie dotyczy osób, które wspólnie zamieszkują lub są rodziną.
 12. Sprzątanie i dezynfekcja toalet odbywa się ze zwiększoną częstotliwością.
 13. Organizator zapewnia, że stoliki i siedzenia dezynfekowane są po każdym uczestniku Zlotu.
 14. Stoliki zostaną od siebie ustawione w odległości nie mniejszej niż 2 metry.
 15. Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu zaleca się usadzanie po obu stronach stołu tak, aby uczestnicy nie siedzieli vis a vis siebie.
 16. Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę uczestników, zobowiązani są do zakrywania nosa i ust.
 17. Organizator utrwala przebieg Zlotu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Zlotu i zlotów w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Zlotu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 18. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z terenu Zlotu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 19. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Zlotu.
 20. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zlotu na adres siedziby Organizatora.
 21. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 20 powyżej w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
 22. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 23. Kto wnosi lub posiada na Zlocie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
 24. Wszelkie prawa do nazwy i logo Zlotu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 25. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, daty lub programu Zlotu, jak również odwołania w związku z wystąpieniem przyczyn losowych lub zdarzeń niezależnych od Organizatora (np. siła wyższa, warunki atmosferyczne itd.)
 29. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 30. Obecność uczestnika na Zlocie jest równoznaczne z potwierdzeniem według swojej najlepszej wiedzy, że nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa on na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 31. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu.