Głównym celem projektu jest: integracja społeczna i zawodowa wśród 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród min. 22% osób niepełnosprawnych oraz poziom aktywności społecznej wśród min. 44% osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego w terminie 01.06.2020-31.07.2021r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i działalność DZIENNEGO KLUBU WSPARCIA SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO.

Projekt „Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego“ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Uczestnictwo w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE, ponadto każdy uczestnik/każda uczestniczka otrzymuje m.in.:

  • stypendium szkoleniowe za czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
  • stypendium stażowe za okres uczestnictwa w stażu zawodowym
  • możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów
  • ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie

REKRUTACJA

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 60 uczestników w ramach dwóch tur naboru. Formularze rekrutacyjne do drugiej edycji projektu można składać od 01.09.2020r. do 09.10.2020r., godz. 16.00.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE I REKRUTACJI:

http://www.gos-polska.pl/projekty/244-dzienny-klub-wsparcia-spoleczno-zawodowego