Dziś Burmistrz Polic ogłosił konsultacje społeczne w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Police przeznaczony dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.

Od lipca 2013 roku w Gminie Police obowiązuje system naliczania opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Od tego czasu, liczba mieszkańców zgłoszonych do systemu sukcesywnie spada. W ciągu siedmiu lat, z zabudowy wielorodzinnej (biorąc pod uwagę trzech największych zarządców nieruchomości) ubyło ok. 3 500 osób. Przy obowiązującej metodzie naliczania opłaty, brak jest prawnych, skutecznych możliwości weryfikacji faktycznej ilości osób, zamieszkujących w nieruchomościach wielolokalowych.

Burmistrz Polic proponuje zrezygnować z wadliwego, nieefektywnego systemu „od osoby”, jednocześnie przedstawiając do wyboru 3 pozostałe metody naliczania opłaty, tj:

 1. od ilości zużytej na danej nieruchomości wody,
 2. od metra kwadratowego z danej nieruchomości,
 3. ryczałt od gospodarstwa domowego.

Każda z dopuszczalnych metod ma wady i zalety. Żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Poniżej wady i zalety proponowanych metod:

Metoda naliczania opłaty w zależności od zużytej wody

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 • Objęcie opłatą wszystkich faktycznie mieszkających, a nie tylko zameldowanych/zgłoszonych.
 • Łatwość wykrycia zmian dzięki okresowym spisom licznika.
 • Opłata obliczona na tej podstawie przy założeniu dużej ściągalności pokryje koszty funkcjonowania systemu.

 

 • Oparcie systemu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami na zmiennych danych.
 • Odpady wytwarzają mieszkańcy, a nie ilość zużytej wody.

 

 

 

Metoda naliczania opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 • Prosty system naliczania opłaty.
 • Stabilność opłaty.
 • Ochrona rodzin wielodzietnych.

 

 • Niesprawiedliwość systemu ze względu na brak adekwatności powierzchni lokalu do liczby odpadów – na dużej powierzchni może mieszkać 1 osoba i odwrotnie na małej powierzchni może mieszkać wiele osób.
 • Brak zdefiniowania rodzaju powierzchni lokalu do celów obliczenia opłaty (całkowita, mieszkalna, użytkowa).
 • Odpady wytwarzają mieszkańcy, a nie powierzchnia lokalu.

 

 

Metoda naliczania opłaty od gospodarstwa domowego

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 • Łatwość rozliczenia dla podmiotu zarządzającego nieruchomością.
 • Stabilność opłaty.
 • Ochrona rodzin wielodzietnych.

 

 • Niesprawiedliwość systemu ze względu na nierówną liczbę osób w gospodarstwie domowym.
 • Trudność w zidentyfikowaniu ilości gospodarstw domowych.
 • Brak definicji gospodarstwa domowego.

Niezależnie od powyższego decyzja w sprawie wyboru musi być podjęta, ponieważ system naliczania opłaty „od osoby” się nie sprawdził, a za odpady wytworzone przez osoby niezgłoszone do systemu płacą pozostali mieszkańcy.

W związku z powyższym, Burmistrz Polic zachęca mieszkańców zabudowy wielorodzinnej do głosowania oraz wyrażenia swojej opinii w konsultacjach społecznych, które odbywają się w terminie od 11.09.2020 r. do 02.10.2020 r.

Swój głos lub opinię można wyrazić poprzez formularz ankietowy na stronie internetowej www.police.pl w zakładce „gospodarka odpadami” lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

Kliknij i wypełnij formularz ankietowy

Pobierz formularz w wersji PDF 

Burmistrz Polic

Władysław Diakun