Wartość projektu to 6 635 000,00 zł, a 4 000 000,00 zł stanowią środki REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 pozyskane w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Dodatkowe środki na inwestycję pozyskano również z Programu INTERREG VA. W dniu 30 lipca 2020r. została podpisana umowa dot. projektu przez marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i burmistrza Polic Władysława Diakuna.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu nad Łarpią w celu przywrócenia funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. 10 mieszkańców obszaru rewitalizacji zostanie zaangażowanych w fazę inwestycyjną projektu na podstawie umów wolontariackich, a dwóch mieszkańców zostanie zatrudnionych w wyniku realizacji projektu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ciągów komunikacyjnych, pomostów wędkarskich, tarasów rekreacyjnych, oświetlenia, rewaloryzację nabrzeża z miejscami do cumowania kajaków, rozmieszczenie urządzeń małej architektury, zapewnienie dostępu do wody, nasadzenia. Powstaną strefy dla różnych grup wiekowych i społecznych (strefa relaksu, dziecka, szachistów, usług, integracji, aktywności fizycznej).  W projekcie, którego autorem jest ASARCHITEKTURA  pracownia projektowa, uwzględniono rozwiązania, które dostosowują obszar do zmian klimatu poprzez wzmocnienie nabrzeża celem zapobiegania ryzyku powodziowemu w stanach podwyższonego stanu wód.

Wizualizacje przygotowane przez: As Architektura. Pracownia projektowa