We wtorek 29 listopada 2016 roku odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Policach. Burmistrz Polic Władysław Diakun przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od poprzedniej sesji, która odbyła się 25 października.

Rada Miejska przyjęła 11 uchwał, a jedną, dotyczącą budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Policach odrzuciła.

Przyjęte zostały uchwały w sprawach:

- zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024.

- programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2017 roku.

- nadania nazwy ulicy w miejscowości Police.

- zamiany nieruchomości

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police, pn.: „Dębostrów - stacja”.

- wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów Nadleśnictwa Trzebież za ochronne

- uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2017-2021

- przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police

- likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Police oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania