Organizatorem jest SPECJALNY OŚRODEK SKOLNO-WYCHOWAWCZY Nr 1 Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości społecznej i sztuki artystycznej w odniesieniu do obecnych wydarzeń w kraju i na  świecie.

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne, lub prace powstałe w wyniku połączenia fotografii z grafiką komputerową zrealizowane w ogólnodostępnym formacie jpg i formacie nie mniejszym niż standard FHD (1920x1080 pikseli)

Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

Prace należy przesłać do 10 czerwca 2020r na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie: Konkurs „Korona w Obiektywie” wraz z oświadczeniem, które jest dostępne jako załącznik do regulaminu konkursu. W treści wiadomości należy umieścić następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko Uczestnika
 2. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
 3. Szkoła i adres szkoły
 4. Data urodzenia Uczestnika
 5. Adres e-mail Uczestnika/przedstawiciela ustawowego*, **
 6. Liczba Fotografii (1/2)
 7. Kategoria (UCZEŃ / NAUCZYCIEL)

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie (kategoria uczeń) i nauczyciele ( kategoria nauczyciel) szkół, którzy samodzielnie wykonają prace konkursową. Można nadesłać maksymalnie do 2 prac spełniających powyższe wymogi.

Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe i dyplomy.

Prace będą publikowane w mediach społecznościowych i na stronie organizatora.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

ORGANIZATORZY: Agnieszka Chabasińska, Grzegorz Banderowicz

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody przez autora prac, a w przypadku osób niepełnoletnich -jego rodzica (opiekuna prawnego) na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu, zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach , ul. Janusza Korczaka 53,  72-010 Police
 3. Dane osobowe przetwarzane będą, w związku z organizacją konkursu oraz publikacją prac artystycznych w przestrzeni publicznej oraz wizerunków na zdjęciach bądź filmach zarejestrowanych w ramach podsumowania konkursu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda autora prac, – a w przypadku osób niepełnoletnich- rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wyrażona poprzez akt uczestnictwa w konkursie. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w sekretariacie Administratora lub przez przesłanie informacji pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane będą przez okres niezbędny do organizacji konkursu oraz spełnienia obowiązków prawnych (również archiwizacyjnych).
 6. Przysługują Państwu następujące uprawnienia
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązków prawnych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu, o ile przepisy odrębne nie wykluczają tego prawa;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
 1. Korzystanie z powyższych praw ułatwi Państwu Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 500 071 091. Na Państwa życzenie inspektor udzieli szczegółowych  informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z organizacją konkursu i zgłaszaniem prac artysytcznych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału i umożliwia ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród.
 3. Odbiorcami danych osobowych, przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie, są:
 • upoważnieni pracownicy Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmioty przetwarzające – którym Administrator zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;
 1. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

OŚWIADCZENIE

                Oświadczam, że niniejszą pracę zrealizowałem/zrealizowałam  samodzielnie.

  Wyrażam zgodę na publikację i kopiowanie pracy w celach konkursowych i reklamowych organizatora. Oświadczam, że nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń oraz wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych jak i prac które wykonałem/wykonałam.

Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

 

       Czytelny podpis uczestnika konkursu:   ……………………………………………………………………………