Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

W związku z wprowadzonym od 14 marca stanem epidemicznych i od 20 marca stanem epidemii na terenie całego kraju chciałbym poniżej poinformować jakie kroki w związku z zaistaniałą sytuacją zostały podjęte na terenie naszej Gminy:

na polecenie Starosty Polickiego w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania koronawirusa przystąpiłem do organizowania kwarantanny zbiorowej dla osób przybywających z krajów gdzie wystąpiła epidemia koronawirusa na bazie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebieży w ilości 60 miejsc.

Od 16 marca na polecenie Ministra Edukacji zostały odwołane zajęcia w szkołach, zostały zamknięte przedszkola i żłobki do 26 kwietnia br.

Odwołałem wszystkie zaplanowane imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe na terenie gminy.

Wprowadziłem zmiany w organizacji pracy w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach organizacyjnych. Wszystkie jednostki przyjmują interesantów w istotnych sprawach tylko po wcześniejszym umówieniu. Wiele spraw załatwianych jest drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

Na działania w związku z epidemią uruchomiono rezerwę celową na zakup wyposażenia i środków ochrony dla pracowników, Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wszystkie polecenia, zarządzenia, instrukcje postępowania na bieżąco zostały umieszczone w miejscach zwyczajowo przyjętych, aby dotarły do mieszkańców Polic.

W trosce o zdrowie mieszkańców wydałem decyzję o rozpoczęciu cyklicznych dezynfekcji przystanków w całej Gminie Police. Dezynfekcji wszystkich 105 przystanków autobusowych dokonuje firma TRANS-NET.

W związku z zaistniałą połączyliśmy siły z Powiatem Polickim oraz innymi gminami powiatu i podjęliśmy decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szpitalowi w Policach należącemu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Łączna kwota wsparcia to 500 000 złotych z czego Gmina Police przekazała 125.000 zł. Pozwoli to sfinansować zakup specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do ratowania życia ludzkiego, a także ubrań ochronnych dla personelu.

Dodatkowo użyczyliśmy namiot pneumatyczny, który został rozstawiony przez Państwową Powiatową Straż Pożarną przy szpitalu w Policach.

3 kwietnia podpisałem zarządzenie które z urzędu zwolniło najemców komunalnych lokali użytkowych i dzierżawców gruntu stanowiącego własność gminy od opłat z tytułu czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntu oraz za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od 14 marca do 30 czerwca 2020 r. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.

Na chwilę obecną w gminie Police w kwarantannie domowej przebywa 259 osób, 35 osób przybywających z zagranicy zostało umieszczonych w kwarantannie zbiorowej w Trzebieży. 1 osoba objęta jest nadzorem epidemiologicznemu i 2 osoby zameldowane w Policach przebywają w izolacji domowej.

5 i 6 marca br. we Wrocławiu wziąłem udział razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Grzegorzem Ufniarzem w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. Jednym z ważniejszych tematów były kwestie możliwości rozwoju miast wobec rosnących obciążeń finansowych.

27 marca, z zachowaniem wymaganych terminów zostało złożone celem zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Police za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia. W ocenie Składu Orzekającego dane ujęte w opiniowanym sprawozdaniu są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych i zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Pozytywna opinia została potwierdzona uchwałą składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie

8 kwietnia Gmina Police i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA podpisały umowę zamiany, w wyniku której Gmina Police nabyła od Grupy Azoty prawo użytkowania wieczystego  19 działek o łącznej powierzchni 15,2236 ha, a Grupa Azoty otrzymała prawo użytkowania wieczystego 49 działek, których łączna powierzchnia wynosi 17,1496 ha. Z uwagi na nierówną wartość zamienianych praw do nieruchomości Grupa Azoty dopłaci Gminie Police kwotę 59 655 zł brutto. Powyższa zamiana pozwoliła na skupienie we władaniu jednego podmiotu zwartych kompleksów nieruchomości. Zamiana ta została zrealizowana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Został zakończony nabór do gminnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021. W jego trakcie zapewniono miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci w wieku od 3do 6 lat., oraz dokonano naboru do 17 klas pierwszych szkół podstawowych. Nie przewiduje się utworzenia klasy I w szkole filialnej w Niekłończycy. Dzieci z jej obwodu będą miały zapewnione miejsce w Szkole Podstawowej w Trzebieży. Obecnie trwa nabór do żłobka miejskiego, będzie on trwał cały kwiecień. Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do żłobka drogą elektroniczną.

Gmina Police wystąpiła o 100 tys. zł na zakup laptopów do Centrum Projektów Polska Cyfrowa dla szkół realizujących zdalne nauczanie. Nie czekając na decyzję o przyznaniu środków, ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy przetarg na zakup 40 laptopów. Przetarg wygrała firma  IT Serwis Spółka z o.o. ul. Żołnierska 5a  71-210 Szczecin, która złożyła a najkorzystniejszą ofertę ( kwota 117 981,60 zł za 40 laptopów).

Gmina Police pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-pomorskiego na zwiększenie miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 i w oddziale przedszkolnym w Pilchowie (filia Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie). Projekt jest ukierunkowany na modernizację, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do pracy ze zwiększonym gronem dzieci. W rezultacie zwiększonej o 64 liczbie miejsc w placówkach rozszerzona zostanie też oferta o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne wszystkich 197 dzieci z obu przedszkoli.

zostało dofinansowane kwotą 1 348 165,08 zł, a całkowita jego wartość to 1 592 275,08 zł.

2 kwietnia, w 15 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, razem z moim zastępcą Maciejem Greinertem złożyłem kwiaty oraz zapaliłem znicze pod pomnikiem Ojca Świętego w Policach.

10 kwietnia w 10 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej razem z Jakubem Pisańskim złożyłem kwiaty pod obeliskami tragicznie zmarłych: prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Honorowego Obywatela Gminy Police Ryszarda Kaczorowskiego.