Przypominamy  o zakazie palenia odpadów i resztek roślinnych w przydomowych ogródkach. Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami.

Na terenie Gminy Police prowadzona jest zbiórka bioodpadów. Mieszkańcy mają więc obowiązek umieszczać do brązowych pojemników. Mogą również przywieźć te odpady do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów). Bioodpady odbierane są przez cały rok.

W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Suchych liści, gałęzi i skoszonej trawy nie można także spalać na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych, co z kolei zostało ujęte w regulaminie uchwalonym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców.

Innym przepisem mogącym mieć zastosowanie w przypadku palenia ogniska na terenie prywatnej posesji jest przepis art. 144 Kodeksu cywilnego, nakazujący powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.