Podczas ostatniej w roku 2016 sesji Rady Miejskiej w Policach, która odbyła się we wtorek 20 grudnia, burmistrz Polic Władysław Diakun przedstawił projekt budżetu na rok 2017. Rada, przy trzech głosach wstrzymujących się, przyjęła projekt bez żadnych uwag.

W przerwie obrad uczniowie Gimnazjum nr 3 w Policach przeprowadzili kwestę wśród radnych i innych osób, obecnych na sesji, na rzecz Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS.  Przynieśli też zrobione własnoręcznie  papierowe gwiazdy dla uczestników obrad.  

Przyjęte zostały uchwały:

 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
 • w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021,
 • w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016,
 • w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2017 rok,
 • w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 2017 rok,
 • w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
  finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata2017-2024,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.