Zarządzenie w sprawie naboru, razem z formularzem zgłoszenia oraz wzorem listy poparcia dostępne jest poniżej. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 24 lutego 2020 roku.

W skład Rady Seniorów wchodzić będzie 15 osób – mieszkańców gminy Police.

Trzy osoby będą przedstawicielami seniorów, a dwanaście osób w Radzie to przedstawiciele podmiotów działających na rzecz seniorów (np. organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, klubów seniorów funkcjonujących przy radach osiedlowych lub w sołectwach i innych).

Osoby kandydujące na przedstawicieli seniorów zbierają podpisy na listach poparcia, które są załącznikiem do zarządzenia. Listy z podpisami składa się w Urzędzie Miejskim w Policach. Na liście powinno podpisać się co najmniej 15 osób, natomiast do Rady wejdą osoby, które uzyskają poparcie największej liczby osób.

Podmioty zgłaszające kandydatów do Rady Seniorów składają w Urzędzie Miejskim formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami:

  • - aktualnym wypisem z rejestru, ewidencji albo innego dokumentu potwierdzającego status podmiotu, oraz
  • - dokumentem potwierdzającym, że osoby zgłaszające są upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Police określa uchwała Nr XLVII/454/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Police oraz nadania jej statutu.

Dodatkowe informacje uzyskać można dzwoniąc do Urzędu Miejskiego w Policach na numer telefonu 91 43 11 816.

Załączniki

Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Polic z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie naboru na członków Rady Seniorów Gminy Police (doc)

Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Polic z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie naboru na członków Rady Seniorów Gminy Police (pdf)