za okres od 19 grudnia 2019 do 28 stycznia 2020 roku

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

21 i 22 grudnia na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach odbył się pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy. Na czas imprezy przygotowano wiele świątecznych atrakcji dla dzieci oraz dorosłych. Dziękuję dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach Annie Ryl oraz pracownikom za organizację imprezy.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jestem zobowiązany przedstawić co najmniej raz w roku – na sesji Rady Miejskiej, informację o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy. Od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wydano 28 decyzji administracyjnych, którymi ustalono jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, na łączną kwotę 123 284,00 zł. Jednocześnie informuję, że:

- nie zgłoszono żądań związanych z obniżeniem wartości nieruchomości lub stwierdzeniem nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego,

- nie wydano decyzji ustalającej wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed zbyciem nieruchomości.

1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o realizowaniu usług społecznych w centrach usług społecznych. Ustawa zakłada, że usługi z zakresu pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu, kultury, kultury fizycznej i turystyki, pobudzania aktywności obywatelskiej, mieszkalnictwa, ochrony środowiska reintegracji społecznej i zawodowej mogą być realizowane przez CUS. Utworzenie i prowadzenie CUS należy do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym.

Centrum może zostać utworzone przez przekształcenie funkcjonującego w gminie ośrodka pomocy społecznej lub partnerstwo przynajmniej dwóch gmin.

W przypadku przekształcenia OPS w CUS warunkiem jest przekazanie do realizacji centrum wszystkich zadań, w tym usług społecznych, realizowanych dotychczas przez OPS oraz wybranych i nierealizowanych przez ośrodek z co najmniej dwóch zakresów wskazanych powyżej.

Utworzenie centrum wiąże się ze zwiększeniem zatrudnienia. W przypadku gminy Police może być mowa o minimum 6 dodatkowych osobach. Obecnie OPS zmaga się z trudnościami związanymi ze znalezieniem i zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry do realizowania aktualnych zadań ustawowych. Dodatkowym problemem jest brak wystarczającej liczby pomieszczeń, w których mieliby pracować nowi pracownicy.

Utworzenie CUS wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi gminy na nowe zadania.

Aktualnie trwa nabór wniosków konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na opracowanie i przetestowanie rozwiązania dotyczącego realizowania usług z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej.

Gmina Police i Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach ze względu na trudności kadrowe oraz brak możliwości powiększenia swojej siedziby o nowe pomieszczenie nie będzie aplikował o środki w ramach ogłoszonego konkursu. Jednocześnie w OPS trwają prace nad zmianami struktury organizacyjnej w celu stopniowego włączania zadań wynikających z nowej ustawy (w ramach posiadanego budżetu).

W ramach realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn.  „PROFILAKTYKA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POLICE PO 65 ROKU ŻYCIA” w 2019 roku, w naszej gminie zaszczepiono 801 osób. Koszt programu wyniósł 32.331 zł.

Zostały rozstrzygnięte następujące konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku:

- w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, prowadzenie mieszkań chronionych oraz dożywianie osób bezdomnych,

- w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego,

- w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin.

- w zakresie ochrony zdrowia,

- oraz w zakresie wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych.

Podpisano 15 umów, na łączną kwotę 1.206.345,50 zł.

5 stycznia razem ze skarbnikiem gminy panem Januszem Zagórskim oraz panem Cezarym Arciszewskim przewodniczącym Rady Powiatu Polickiego wzięliśmy udział w koncercie noworocznym w „Historycznym U” w Pasewalku, który był uroczystym rozpoczęciem roku 2020. Pani Sandra Nachtweih, Burmistrz Pasewalku, w swoim noworocznym wystąpieniu bardzo dobrze oceniła współpracę z samorządem polickim i na moje ręce złożyła życzenia dla mieszkańców naszego miasta.

15 stycznia w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie noworoczne z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedli Gminy Police.

22 stycznia w obecności mieszkańców Tanowa, sołtysów, radnych Rady Miejskiej w Policach, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Policach i pracowników kultury i oświaty odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej świetlicy wiejsko-strażackiej w Tanowie. W ramach przeprowadzonej przebudowy zmodernizowany został istniejący budynek, dobudowano do niego kolejną część, przez co powiększona została powierzchnia świetlicy. Wymieniona została instalacja wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna. Powstał odcinek drogi dojazdowej do budynku, a także ciągi piesze i tereny zielone.

W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Police i możliwością pozyskania przez Gminę środków finansowych na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuję, że do 30 kwietnia 2020r. w Urzędzie Miejskim w Policach przyjmowane będą wnioski osób zainteresowanych usuwaniem, odbiorem i utylizacją azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Policach lub na stronie internetowej www.police.pl

Wnioski niezrealizowane w roku bieżącym rozpatrywane będą w roku następnym.

W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach zakupił kolorowe kosze do segregacji odpadów w kształcie kredek. Kosze zostały rozstawione na placach zabaw 6 największych szkół podstawowych w Gminie Police.

12 stycznia odbył się 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Policach Orkiestra rozpoczęła granie w sobotę 11 stycznia finałem w sztabie w Jasienicy. Dzień później odbyły się finał w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Sztab w Jasienicy, do którego trafiły też pieniądze zebrane w MOKU, zebrał ok. 116.000 zł i ponad 1800 zł w walucie obcej.

30 grudnia 2019 roku zostałem odznaczony Zachodniopomorskim Krzyżem Solidarności.

Wysoka Rado, Szanowni Państwo! Rok 2020 to rok doniosłych jubileuszy:

- wczoraj, 27 stycznia, odbyła się ceremonia 75 rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau,

- 10 lutego – 80 rocznica zsyłki Polaków na Sybir,

- 10 kwietnia – 10 rocznica katastrofy smoleńskiej,

- 8 maja – 75 rocznica zakończenia II Wojny Światowej,

- 18 maja – 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II,

- 4 czerwca – 30 lecie odrodzonego samorządu terytorialnego,

- 15 sierpnia – 100 lecie Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą,

- 30 sierpnia – 40 rocznica strajków 1980 oraz powstania Solidarności,

- 3 października – 30 rocznica zjednoczenia Niemiec – naszego zachodniego sąsiada,

- 17 grudnia – 50 rocznica krwawych wydarzeń 1970 r.

Szanowni Państwo, my pamiętamy te daty i wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Wydziałem Promocji i Współpracy Zagranicznej przedłożę Wysokiej Radzie nasze plany dotyczące tych jubileuszy.