Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

13 października odbyły się wybory do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W gminie Police swój głos można było oddać w jednym z 25 stałych i jednym odrębnym obwodzie głosowania. Frekwencja w gminie wyniosła 61,39%. Wybory przebiegły spokojnie i bez zakłóceń. Wyniki dla poszczególnych komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu w Gminie Police przedstawiają się następująco:

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 6 758 głosów (36,62%),

KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELON - 6 476 głosów (35,09%),

KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - 2 887 głosów (15,64%),

KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 1 457 głosów (7,89%),

KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 878 głosów (4,76%).

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyniki w Gminie Police przedstawiają się następująco:

- Małgorzata Jacyna-Witt – 7 201 głosów (40,07%),

- Tomasz Grodzki – 10 770 (59,93%).

 

25 września odbyło się posiedzenie zespołu prowadzącego Policki Budżet Obywatelski na 2020 rok, na którym zostały przedstawione wyniki głosowania i zarekomendowane projekty do realizacji w przyszłym roku.

Zwycięzcą ogólnym (i tym samym w kategorii projektów miejskich) został wniosek pn. "Projekt przebudowy Skate Parku przy ul. Piaskowej w Policach". Przedsięwzięcie to zdobyło 625 głosów. Na drugim miejscu uplasował się wniosek pn. "POLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic", na którego zagłosowało tylko 6 osób mniej niż na zwycięzcę.

Te dwa projekty zostały zarekomendowane do realizacji w przyszłym roku spośród projektów miejskich.

Zwycięzcą w kategorii projektów sołeckich został wniosek pn. "Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Tatynia" z 611 głosami.

Pozostałe projekty sołeckie, które zostały rekomendowane do realizacji to:

 projekt pn. "Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo" - 539 głosów,

 projekt pn. "Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin" - 482 głosy,

 projekt pn. "Doposażenie świetlicy i placu (przy świetlicy) w miejscowości Drogoradz" - 242 głosy.

 

27 września w hotelu "Dobosz" w Policach odbyło się uroczyste spotkanie długoletnich pracowników, a dziś emerytów Zakładów Chemicznych „POLICE” z władzami samorządowymi. Uroczystość odbyła się z okazji 50 lecia uruchomienia produkcji na I Wytwórni Kwasu Siarkowego w Zakładach Chemicznych "POLICE".

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" SA a współorganizatorami Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodnio-pomorskiego, który objął honorowym patronatem to wydarzenie oraz Gmina Police.

1 października w obecności marszałka województwa Olgierda Geblewicza podpisałem dwie umowy o dofinansowanie w infrastrukturę komunikacyjną. Unijne wsparcie dla polickiego samorządu pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014 - 2020. Środki zostaną wykorzystane na budowę ścieżki rowerowej z osiedla Jasienica do Niekłończycy oraz budowę węzła przesiadkowego przy Placu Chrobrego. Koszt obu inwestycji to w sumie 2,6 mln zł, z czego unijna pomoc wyniesie ponad 1,6 mln zł.

10 października w Klubie Nauczyciela odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w trakcie której nagrodzeni zostali dyrektorzy oraz nauczyciele placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Police.

10 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyło się spotkanie z Hanną Hamer – psychologiem społecznym i klinicznym, autorką ponad 20 książek, która stale współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Spotkanie odbyło się w ramach Programu Profilaktycznego Pedagogów Gminy Police „WOLNI OD...”. Tematem spotkania były „Trudne relacje” - profilaktyka, diagnoza, radzenie sobie.

14 października w Szkole Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie odbyła się uroczystość nadania sztandaru szkole. To szczególna data dla tanowskiej szkoły. W tym roku mija bowiem 30-rocznica śmierci Jerzego Noskiewicza – przyrodnika, ornitologa, twórcy Rezerwatu ŚWIDWIE, który patronem szkoły został właśnie 14 października 2006 roku – w Dniu Edukacji Narodowej.

17 października 2018 r. odbył się przetarg na sprzedaż działek określonych numerami: 1102/6, 1102/7, 1102/8, 1102/9 i 1102/10 położonych w Trzebieży w obrębie ulic: Polnej, Stokrotki i Szarotki.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zostali ustaleni nabywcy dla dwóch działek:

 1102/7 Cena wywoławcza wynosiła 93 000,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 94 000,00 zł,

 1102/9  Cena wywoławcza wynosiła 91 000,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 92 000,00 zł,

 

Informuję, że złożona przez Gminę Police oferta na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Trzeszczyn, określonej numerami działek 142, 143 i 342/2, o łącznym obszarze 9,94 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr SZ2S/00012757/7, nie została przyjęta ze względu na zaoferowanie niższej ceny niż pozostali oferenci.

W dniach od 15 do 18 października odbyła się akcja „Posadź z nami tulipany - policki dzień sadzenia tulipanów”. Do udziału w akcji zaproszono Przedszkola zlokalizowane na terenie Gminy Police.

W sadzeniu cebulek brało udział ponad 700 dzieci z 11 przedszkoli i punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Police. Przedszkolaki sadziły tulipany w pasach drogowych ulic gminy Police. Łącznie w Akcji posadzono i rozdysponowano 3.600 cebulek tulipanów. Akcję zorganizował Wydział Ochrony Środowiska we współpracy z firmą P.U.P. Trans Net S.A. i Strażą Miejską.

11 września odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Tatynia. Nowym sołtysem sołectwa Tatynia została Pani Maria Tabisz. Serdecznie gratuluję!

25 października spotkałem się z Zachodniopomorską Kurator Oświaty panią Magdaleną Zarębską-Kuleszą.

Ze strony Urzędu w spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Burmistrza Maciej Greinert i Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański. Spotkanie dotyczyło sytuacji szkoły w Pilchowie. Było ono poprzedzone szeregiem spotkań zarówno z przedstawicielami rodziców, jak i nauczycielami szkoły. Gmina Police od długiego czasu prowadzi wielostronne konsultacje, które mają na celu wypracowanie ostatecznego stanowiska w celu rozwiązania problemu.

Podczas spotkań rozważane są różnorodne aspekty, łącznie z problemami lokalowymi i możliwością dostosowania budynku istniejącej szkoły filialnej na pełnoprawną szkołę ośmioklasową, jak i spełnienie wszelkich działań proceduralnych. Brane są pod uwagę również możliwości finansowe Gminy Police w tym zakresie, uwzględniające zwiększającą się lukę finansową w systemie finansowania oświaty i związaną z tym koniecznością zwiększenia finansowania oświaty z budżetu gminy.

25 października bieżącego roku, Gmina Police odstąpiła od umowy z firmą Energopol-Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie, na realizację robót budowlanych związanych z Rozbudową wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach. Pomimo dotychczasowych usilnych starań ze strony gminy jak i kadry inżynieryjnej wykonawcy, obecna sytuacja firmy nie daje bliższych perspektyw zakończenia robót przez tego wykonawcę. Ze względu na brak decyzji Sądu Okręgowego w sprawie wniosków o upadłość i restrukturyzację spółki wykonawcy, pod koniec września podjęto decyzję o wyłączeniu zasadniczego dla eksploatacji obiektu zakresu rzeczowego i finansowego z umowy z wykonawcą – dokończenia wykonania podbudowy oraz wykonania wierzchniej nawierzchni na całym obiekcie. Zakres ten został  zrealizowany przez innego wykonawcę na zlecenie gminy. Do dnia dzisiejszego Sąd nie wydał decyzji co do przyszłości firmy Energopol-Szczecin S.A stąd jedynym możliwym dla gminy rozwiązaniem było odstąpienie od umowy. Od poniedziałku trwa inwentaryzacja robót w toku oraz przystąpiliśmy do procedury wyboru i dokończenia rozbudowy wiaduktu przez nowego wykonawcę.

26 października w Ratuszu Miejskim w Stralsundzie odbyły się uroczystości związane z 25 rocznicą powstania Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Meklemburgii Pomorza Przedniego. W imieniu Gminy Police wspólnie z Panem Januszem Zagórskim – skarbnikiem Gminy i policką delegacją złożyliśmy gratulacje i kwiaty na ręce Przewodniczącego Pana Klausa Wilsa i kierownik biura Pani Berbel Saβ.

27 października w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach odbył się spektakl muzyczny pn. „Jest jedno słońce” z okazji jubileuszu 60 lecia zespołu folklorystycznego Balbiny pod kierownictwem Dariusza Skrobania. Gościnnie występował zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca „Policzanie” pod kierownictwem Romana Korczakowskiego.

Wspólnie z Panem Grzegorzem Ufniarzem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach złożyliśmy gratulacje od Rady Miejskiej i całego samorządu w związku z doniosłym jubileuszem.

Informuję, że w dniach 30, 31 października oraz 1,2 i 3 listopada 2019 roku uruchomiona zostanie dodatkowa bezpłatna komunikacja miejska w związku z Dniem Wszystkich Świętych. Rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej Gminy Police oraz na przystankach.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym teraz wręczyć dyplom za udział w konkursie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Sołtys Roku 2019. Nagroda ta przypadła dla Sołtysa Sołectwa Pilchowo Pana Ireneusza Todorskiego. Serdeczne gratuluję!