Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi zdecydowane skrócenie wniosku.

Zgodnie z nowymi zasadami o świadczenie wychowawcze będzie można wnioskować:

- od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej,
- od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (osobiście w tutejszym Ośrodku lub listownie).

W tym samym czasie przyjmowane będą wnioski na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 października 2019 r. do maja 2021 r.

Najważniejsze zmiany w programie „Rodzina 500+”

  • - świadczenie wychowawcze 500+ będzie niezależne od wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny;
  • - samotny rodzic nie będzie musiał przedstawiać tytułu wykonawczego w sprawie alimentów;
  • - jeżeli rodzic złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od urodzenia dziecka otrzyma świadczenia z wyrównaniem.
  • - w przypadku śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że drugi rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka nie traci prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia należy złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego. Prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.
  • - przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej – o ile adres poczty elektronicznej został wskazany we wniosku. W przypadku gdy we wniosku nie został wskazany adres poczty elektronicznej, wnioskodawca składając wniosek zostanie poinformowany o formie i sposobie odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Wydanie decyzji będzie stosowane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Gdzie złożyć wniosek
W formie papierowej:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
Dział Świadczeń Rodzinnych piętro I i III (pok. 307)
ul. Siedlecka 2a
72-010 Police

E-wniosek:
za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wniosków nie należy przesyłać pocztą elektroniczną (e-mail)

Realizacja wypłaty świadczeń

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019r . do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

źródło: OPS POLICE