Podczas X Sesji Rady Miejskiej w Policach, radni udzielili absolutorium Burmistrzowi Polic Władysławowi Diakunowi. Za podjęciem uchwały zagłosowało 13 radnych, 8 się wstrzymało. Wcześniej radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2018 rok. Za przyjęciem tej uchwały zagłosowało 13 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Jednocześnie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała: sprawozdanie finansowe Gminy Police za 2018 r., sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Police za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o tym sprawozdaniu (Uchwała Nr CLXXVII.326.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Polic sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Police za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego).

Również projekt uchwały o udzielenie burmistrzowi absolutorium przedłożyła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach.

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) sprawozdaniem finansowym,

3) opinią regionalnej izby obrachunkowej,

4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż wymienione wyżej dokumenty zostały przedłożone Radzie Miejskiej w ustawowym terminie. Były one szczegółowo analizowanie przez Komisje Rady Miejskiej.

Ostateczną opinię o wykonaniu budżetu za 2018 roku wydała Komisja Rewizyjna i przedłożyła wniosek o udzielenie absolutorium w dniu 22 maja roku.