Projekt uchwały przedłożyli radni Rady Miejskiej w Policach: Grzegorz Ufniarz przewodniczący Rady, Jadwiga Molenda - wiceprzewodnicząca Rady, Andrzej Rogowski - wiceprzewodniczący Rady. Radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę, w której udzielają Burmistrzowi Polic Władysławowi Diakunowi wotum zaufania. Za głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, 8 radnych wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 9 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz co roku do dnia 31 maja ma obowiązek przedstawiać Radzie Miejskiej raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwała Rady i budżetu obywatelskiego. Burmistrz Polic w dniu 31 maja 2019 roku przedłożył Radzie Miejskiej w Policach raport o stanie Gminy Police za 2018 rok – dostępny na stronie BIP (pobierz pdf)