Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo

* W dniu 31 maja 2019 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szczecińsko – Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Wynik finansowy spółki w rachunku zysków i strat za rok 2018 wykazuje stratę w kwocie 284.545,18 zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło, zgodnie z wnioskiem Zarządu, pokryć stratę z kapitału zapasowego.

* Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Wieńkowo" otrzymał zgodę Ministerstwa Środowiska na zmianę przeznaczenia fragmentu gruntu leśnego pod cele nieleśne. W związku z tym informuję, że projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 15 lipca 2019 roku do 16 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul.  Bankowej 18, w sali konferencyjnej na II piętrze.

* W okresie od ostatniej sesji Rady Miejskiej w Policach odbyły się wybory w następujących jednostkach pomocniczych Gminy Police:

- 29 maja wybrano sołtysa i radę sołecką w sołectwie Drogoradz. Sołtysem została ponownie Pani Stefania Skrucha.

- 06 czerwca odbyły się wybory w Radzie Osiedla Nr 3 w Policach (Jasienica).Wybrano 15 członków Rady Osiedla. Natomiast nie dokonano wyboru Przewodniczącego, Z-cy oraz Zarządu Osiedla. Zgodnie ze statutem osiedla Rada ulega rozwiązaniu, jeżeli nie dokona wyboru Zarządu, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, w terminie jednego miesiąca od dnia wyboru Rady, tj. do dnia 5 lipca br.

- 17 czerwca odbyły się wybory do Rady Osiedla Nr 6 w Policach. Przewodniczącym Rady Osiedla został Pan Ryszard Tokarczyk.

Serdecznie gratuluję Pani Sołtys, Panu Przewodniczącemu oraz członkom rady sołeckiej i rad osiedli.

* 7 czerwca odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację robót budowlanych związanych z Budową węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach. Została złożona tylko jedna oferta przez wykonawcę STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie z ceną oferty 2 150 589,68 zł. Ze względu na to, że cena oferty przewyższała środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie, tj. 1 700 000 zł, podjąłem decyzję o przesunięciu dodatkowych środków finansowych na to zadnie w wysokości 500 000 zł. Dodatkowe środki finansowe pochodzą ze zmniejszenia środków finansowych na realizację zadania Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik - Nadleśnictwo Trzebież nie otrzymało dofinansowania ze środków regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na współuczestnictwo w kosztach realizacji robót budowlanych, a to było podstawą wprowadzenia zadania do budżetu gminy na 2019 rok.

* W dniach od 31 maja do 1 czerwca 2019 roku na polanie za Szkołą Podstawową Nr 8 odbywały się „Dni Polic”. Na polickiej scenie wystąpiło wielu wykonawców, w tym doskonale znane gwiazdy. Dni Polic 2019 zakończone zostały tradycyjnie pokazem pirotechnicznym. Swoją obecnością zaszczycili nas również burmistrzowie miast partnerskich, czyli Pasewalku w Niemczech i Nowego Rozdołu na Ukrainie oraz honorowy obywatel Polic ks. Jan Kazieczko i Aleksander Doba.

* 1 czerwca w Ueckermünde odbył się coroczny wyścig smoczych łodzi. W zawodach wzięła udział reprezentacja Gminy Police. Uczestniczyłem w tym wydarzeniu wraz z delegacją z partnerskiego miasta z Ukrainy z Nowego Rozdołu, której przewodził Burmistrz Nowego Rozdołu Andryi Meleschko.

* 2 czerwca miałem zaszczyt otworzyć XXXI Ogólnopolski Bieg Uliczny „Policka Piętnastka”. W biegu uczestniczyło ponad 300 osób. Zwycięzcami zostali Monika Andrzejczak i Artur Olejarz. Gratuluję zwycięzcom i wszystkim uczestnikom.

* 4 czerwca wraz z moim zastępcą Maciejem Greinertem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Ufniarzem uczestniczyłem w obchodach 30 rocznicy częściowo wolnych wyborów. Centralne obchody rocznicy tego przełomowego dla Polski wydarzenia odbywały się w Gdańsku.

* W sobotę 8 czerwca wraz z delegacjami z Ukrainy i Białorusi wziąłem udział w wydarzeniach związanych z 50-leciem kapłaństwa Ks. Prałata Jana Kazieczki, honorowego obywatela Gminy Police.

* 14 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Polickiego Uniwersytetu 3 wieku. Uroczystość miała miejsce w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Wraz z moim zastępcami, przewodniczącym Rady Miejskiej oraz radnymi uczestniczyłem w tym wydarzeniu.

* 15 czerwca w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Jasienicy odbyło się przekazanie relikwii Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Mszę celebrował jego ekscelencja Ks. Arcybiskup Szczecińsko Kamieński Metropolita Andrzej Dzięga. Uczestniczyłem w tym nabożeństwie wraz z Przewodniczącym NSZZ Solidarność Zakładów Chemicznych „Police” SA Krzysztofem Zielińskim. We mszy uczestniczył też Prezes NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek oraz radne Rady Miejskiej w Policach Pani Ilona Bednarek i Pani Zofia Hlek.

* 16 czerwca brałem udział w Rajdzie Rowerowym Mobil Ohne Auto. Rajd w tym roku odbył się w Pasewalku. Motywem przewodnim rajdu było 20 - lecie współpracy Police i Pasewalku. Długość rajdu wynosiła 62,5 km. W radzie brała udział Pani Agnieszka Maciuszonek sołtys Uniemyśla oraz osoby wchodzące w skład Polickiego Klubu Cyklistów pod przewodnictwem Pana Wiesława Gawła – radnego Rady Miejskiej, który był organizatorem rajdu ze strony Polic, za co mu bardzo dziękuję.

* 18 czerwca w polickich szkołach zabrzmiał ostatni przed wakacjami dzwonek. Wraz z moimi zastępcami oraz naczelnikiem Wydziału Oświaty i Kultury uczestniczyłem apelach z okazji zakończenia roku szkolnego.

* Gmina Police na realizację projektu pn. „Własna przestrzeń = samodzielność uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowanie w kwocie 2  418  447,93 zł z udziałem własnym w wysokości 114  000 zł. Przedmiotem projektu jest remont i wyposażenie 5 mieszkań chronionych przeznaczonych na działania związane z wychodzeniem z bezdomności dla 76 osób uczestników projektu.

* Od dnia 1 lipca 2019 roku uruchomiona zostaje Linia Plażowa z Polic do Trzebieży. Linia kursować będzie codziennie w okresie wakacji. Jej celem jest ułatwienie dostępu dla mieszkańców Polic do kompleksu plażowego w Trzebieży. Linia plażowa będzie bezpłatna.

* W dniach 29-30 czerwca w Trzebieży, na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego, odbędzie się impreza Czas na EkoTrzebież”, czyli transgraniczna promocja wspólnej polsko-niemieckiej oferty turystycznej oraz kulturalno - ekologicznej. Będą warsztaty, konkursy, zmagania sportowe oraz prezentacje edukacyjne związane z historią, ekologią i turystyką. Odbędą się również występy sceniczne grup artystycznych. Serdecznie Państwa Radnych oraz wszystkich mieszkańców Gminy Police zapraszam do uczestnictwa w imprezie.

Korzystając z okazji życzę Państwu udanych wakacji i odpoczynku.