Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Polic zawiadamia, że w dniu 25.04.2019 r. Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę nr VIII/89/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W związku z powyższym od 1 czerwca 2019 r. na terenie Gminy Police obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty wynosi:

- 20 zł/os. - jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 40 zł/os. - jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszany).

W lokalach mieszanych, w odniesieniu do części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawki opłaty nie ulegają zmianie

Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymuje z urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 01.06.2019 r.