Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

27 marca, w trakcie sesji Rady Miejskiej, otrzymałem informację o znalezieniu niewybuchu przy ul. Kuźnickiej w Policach. Niewybuch wykopany został podczas prac ziemnych, przy rurociągu gazowym operowanym przez GAZ-SYSTEM zasilającym Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police. Istniały 3 zagrożenia – od samego niewybuchu, od rurociągu gazowego odległego o 12 m od niewybuchu oraz amoniaku i innych związków chemicznych.

Zwołałem posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicieli Grupy Azoty, Kemipolu, GAZ-SYSTEMU, Policji i Straży Pożarnej.

Na posiedzeniu omówiono wstępne działania zapewniające bezpieczeństwo podczas podnoszenia niewybuchu przez Patrol Saperski 5 Pułku Inżynieryjnego Szczecin Podjuchy.

28 marca na drugim posiedzeniu zespołu podjąłem decyzję o ewakuacji Zakładów Chemicznych oraz firm i spółek z jego terenu, Kemipolu i przyległych zakładów i firm.

30 marca odbyła się akcja usunięcia niewybuchu. W celu zabezpieczenia zleciłem zasypanie wykopanej rury gazowej średnicy 500 milimetrów i ciśnieniu 55 bar i przygotowanie wału zabezpieczającego bombę przed niekontrolowanym przemieszczeniem. GAZ-SYSTEM zobowiązał się obniżyć do 4,25 MPa ze względu na minimalizację zagrożenia, a jednocześnie utrzymania procesów technologicznych w zakładach. W celu zabezpieczenia działań saperów i bezpieczeństwa, zamknięte zostały drogi dojazdowe do strefy zagrożenia. Wstrzymano ruch kolejowy, a wjazdów do strefy zagrożenia pilnowała Policja i Straż Miejska.

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna na czas działania skoncentrowała w 3 miejscach 17 samochodów strażackich i 131 strażaków.

30 marca o godzinie 9.25 po otrzymaniu informacji od sztabu, że służby są w gotowości do podjęcia działań w związku wydobyciem niewybuchu, wydałem pozwolenie do działań patrolowi saperskiemu.

O godzinie 10.15 na miejscu działań saperskich podpisałem raport przyjęcia terenu po usuniętym niewybuchu przez patrol saperski, który o godzinie 15.10 na poligonie drawskim zdetonował bombę.

 

27 marca odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 643/1, 642/2 położonej przy ul. Piastów 45 w Policach. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 96 000,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu to 97 000,00 zł.

 

3 kwietnia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Policach. W roku 2018 spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 103.412,14 zł. Zgodnie z uchwałą nr 2/2019 ZZWA zysk został przeznaczony na:

- zwiększenie kapitału zapasowego spółki 53.412,14 zł,

- dywidendę dla akcjonariuszy 50.000,00 zł.

 

W dniu 1 kwietnia 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego zostały opublikowane statuty następujących sołectw: Tatynia, Trzebież, Trzeszczyn, Uniemyśl, Wieńkowo, Drogoradz, Niekłończyca, Pilchowo, Przęsocin, Siedlice, Tanowo. Statuty zostały uchwalone przez Radę Miejską w Policach w dniu 28 lutego 2019 roku.

Jednocześnie w rozstrzygnięciach nadzorczych Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność postanowień § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 w każdej z ww. uchwał. Wynikało z nich, że w przypadku zgłoszenia przez zebranie wiejskie tylko jednego kandydata na sołtysa, nie przeprowadza się głosowania, a kandydata uznaje się za wybranego. Analogiczne zapisy dotyczyły wyborów do rad sołeckich.

Stwierdzenie nieważności powyższych zapisów oznacza, że wybory przeprowadzane będą na dotychczasowych zasadach, głosowanie odbywać się będzie w każdym przypadku – niezależnie od liczby zagaszanych kandydatów.

Nowe statuty weszły w życie w dniu 16 kwietnia 2019 roku.

Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie przedłożę Radzie Miejskiej propozycję zmiany statutów osiedli oraz sołectwa Dębostrów, zawierających zapisy analogiczne do uchylonych. Statuty te obowiązują, stanowią akty prawa miejscowego, wojewoda nie stwierdził nieważności żadnego z ich postanowień. Jednakże widząc konieczność ujednolicenia trybu wyborów we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy Police, zaproponuję Radzie Miejskiej stosowne zmiany.

 

W kwietniu w sołectwach Trzebież, Uniemyśl oraz Tanowo odbyły się wybory sołtysów oraz członków rad sołeckich.

W poszczególnych jednostkach sołtysami zostali:

- w Trzebieży – pani Małgorzata Siemianowska,

- w Uniemyślu – pani Agnieszka Maciuszonek,

- w Tanowie – pan Zygmunt Kołacki.

Serdecznie gratuluję wybranym i życzę owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectw oraz Gminy Police.

 

6-7 kwietnia odbyły się XII Polickie Targi Gospodarcze, w których wzięło udział 75 wystawców z Polski i Niemiec. Była to okazja do prezentacji potencjału gospodarczego, społecznego i kulturalnego naszego regionu i pogranicza. Podczas tegorocznej edycji Targów zaprezentowało się szerokie grono nowych podmiotów z gminy Police. Ich działalność to rękodzieło w zakresie krawiectwa, żywność ekologiczna i malarstwo.

 

Od 8 kwietnia 2019 r. we wszystkich gminnych przedszkolach i szkołach trwa strajk. Przystąpiło do niego ponad 90% polickich nauczycieli. W Gminie Police, podobnie jak w całej Polsce, pomimo strajku zostały przeprowadzone egzaminy dla uczniów szkół gimnazjalnych i dla uczniów klas 8 szkół podstawowych. Wszyscy uczniowie egzamin pisali w Szkole Podstawowej nr 8. Dziękuję dyrektorom szkół i tym nauczycielom, którzy im pomagali za sprawne przeprowadzenie egzaminów.

 

13 kwietnia w ruinach Klasztoru Augustiańskiego w Policach – Jasienicy już po raz siódmy odbyła się inscenizacja – Misterium Męki Pańskiej – organizowana wspólnie przez Parafię pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy, Szkołę Podstawową nr 6, Gminę Police, Powiat Policki przy udziale Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, TRANS-NET-u, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. W przedstawieniu udział wzięli aktorzy – amatorzy, m.in. dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Gminy Police. Za scenariusz i reżyserię odpowiadała Dorota Piekarska, natomiast muzykę skomponował Piotr Broda.

 

10 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. W konsultacjach wzięło udział 2 mieszkańców. W ramach konsultacji 8 kwietnia odbyło się spotkanie z radnymi Rady Miejskiej w Policach, na którym zostały omówione zmiany wprowadzone w regulaminie. Protokół z konsultacji dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach.

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok będzie przedmiotem dzisiejszych obrad.

 

2 maja (to jest w następny czwartek) Urząd Miejski w Policach będzie nieczynny.

W zamian za ten dzień, urząd będzie czynny 25 maja br. od godz. 7.00 do 15.00.