Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

3 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyły się „Kaziuki”. W trakcie koncertu wystąpiły ludowe zespoły z Litwy i Polski – „Wilenka” oraz „Policzanie”, a także litewska grupa „Folk Vibes” Imprezie towarzyszył kiermasz pochodzących z Litwy specjałów. Współorganizatorami wydarzenia były: Gmina Police, Miejski Ośrodek Kultury w Policach oraz Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Koło w Policach.

4 marca razem z przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Ufniarzem, starostą polickim Andrzejem Bednarkiem oraz przewodniczącym Rady Powiatu Cezarym Arciszewskim uczestniczyłem w uroczystej Mszy św. z okazji 50- lecia otrzymania święceń kapłańskich ks. prałata Jana Kazieczki – Honorowego Obywatela Gminy Police. Jubilat odprawił mszę dziękczynną w liturgiczne święto św. Kazimierza – Patrona Polski i Litwy – oraz w dniu odpustu parafialnego.

Natomiast 21 marca w Bazylice Archikatedralnej pw. świętego Jakuba Apostoła w Szczecinie brałem udział wraz z delegacją z Urzędu Miejskiego w Policach we mszy świętej z okazji 75 urodzin ks. Prałata Jan Kazieczko – Honorowego Obywatela Gminy Police.

6 marca został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej numerem 402/1 o powierzchni 927 m2 z obrębu ewidencyjnego 1-Police. Do przetargu został dopuszczony jeden oferent. Cena wywoławcza wynosiła 64 000,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 65 000,00 zł.

Gmina Police otrzymała dofinansowanie na kolejny projekt związany z edukacją przedszkolną. Po placówkach nr 5, 8 i 11 w Policach wsparcie otrzyma Przedszkole Publiczne w Trzebieży. W ramach projektu „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police” powstanie dodatkowy oddział, placówka zostanie dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzona zostanie oferta o dodatkowe zajęcia, nauczyciele będą doskonalić kompetencje i kwalifikacje. Całkowita wartość projektu wynosi 842 621,40 zł, w tym 709 021,40 zł stanowią środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.

13 marca Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg V A rekomendował do dofinansowania projekt pn. „Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy”. Liderem projektu jest Gmina Police. Przedmiotem przedsięwzięcia po stronie gminy jest finansowanie części kosztów inwestycji zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad Łarpią. Dofinansowanie dla Polic wyniesie 680 tysięcy euro. Partnerami projektu jest gmina Pełczyce i miasto Pasewalk. Projekt w Policach został zaplanowany na lata 2020 – 2021.

Dziś zostały ogłoszone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2020 rok, w tym regulaminu budżetu obywatelskiego. Konsultacje potrwają do 10 kwietnia br. Wszystkie informacje dotyczące zmian w regulaminie Polickiego Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej www.police.pl. Konsultowana uchwała zostanie przedstawione Radzie Miejskiej na kwietniowej sesji.

18 marca w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie przedstawicieli polickich organizacji pozarządowych, na którym przeprowadzone zostały wybory przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach. Polickie organizacje reprezentować będą: Alicja Nowak-Janiszewska – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zdzisław Gorący – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Adam Jarema – Fundacja Policka Akademia Sportu, Miłosz Gawryło – Stowarzyszenie Grajcar, Florian Dudek – Stowarzyszeniei Emerytów i Rencistów Pracowników Grupy Azoty ZCh Police SA, Andrzej Helak – Stowarzyszenie „Łarpia”. Na dzisiejszej sesji zostanie Państwu przedstawiona uchwała dotycząca wyboru reprezentantów Rady Miejskiej w polickiej radzie działalności pożytku publicznego.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów do 22 marca wydane zostały zaświadczenia potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego we własność dla 1510 udziałów związanych z odrębną własnością lokali oraz cztery postanowienie odmawiające wydania takiego zaświadczenia, z uwagi na fakt, że na działce ewidencyjnej, poza budynkami mieszkalnymi, znajdują się również budynki handlowo-usługowe.

W dniu 13 lutego weszła w życie zmiana ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w związku z czym zaszła konieczność zmiany wydanych już zaświadczeń dotyczących garaży.

Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego właściciel gruntu może zgłosić, na piśmie, zamiar jednorazowego wniesienia kwoty pozostającej do spłaty. Uchwała Rady Miejskiej w Policach Nr VI/57/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Police, w prawo własności tych gruntów wejdzie w życie w dniu 4 kwietnia 2019r. i od tego dnia, na wniosek zainteresowanych , mogą być udzielane bonifikaty.

W marcu w sołectwach Wieńkowo, Pilchowo i Niekłończyca odbyły się wybory sołtysów oraz członków rad sołeckich.

W poszczególnych jednostkach sołtysami zostali:

- w Wieńkowie – pani Małgorzata Nowakowska,

- w Pilchowie – pan Ireneusz Todorski,

- w Niekłończycy – pani Karina Mazurkiewicz.

Serdecznie gratuluję wybranym i życzę owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectw oraz Gminy Police.

W dniu 20 marca do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w którym odmówiono sfinansowania zakupu drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza na terenie Gminy. Na rok 2019 zaplanowany jest w budżecie zakup takiego urządzenia ze wsparciem funduszy zewnętrznych. Brak takiego dofinansowania stawia pod znakiem zapytania realizację tej inwestycji.

W dniach 6-7 kwietnia, w hali sportowej OSIR przy ul. Siedleckiej 2b w Policach odbędą się XII Targi Gospodarcze. Na stoiskach zaprezentują się polskie i niemieckie firmy, instytucje oraz organizacje pozarządowe. Na odwiedzających targi wiele atrakcji, występy artystyczne, loteria. Gwiazdą targów będzie Mario Bischin rumuński piosenkarz pop i dance. Serdecznie zapraszam do udziału w targach radnych Rady Miejskiej w Policach oraz wszystkich mieszkańców Gminy Police.