Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

13 lutego 2019 r. zarządzeniem powołałem Społeczną Komisję Mieszkaniową. Do jej zadań należy, ocena warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o lokale mieszkalne z zasobów gminy Police, przygotowywanie projektu planu przydziału mieszkań, opiniowanie wniosków osób ubiegających się o zamianę mieszkania z „urzędu”, opiniowanie wniosków o przywrócenie tytułu prawnego. W skład powołanej Komisji Mieszkaniowej obecnie wchodzi 14 osób. Są to przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Przedstawiciele Rad sołeckich i Rad Osiedlowych, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

18 lutego zaczął się nabór do gminnych przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Zapisy potrwają do 8 marca 2019 roku. Przygotowana liczba miejsc w gminnych przedszkolach gwarantuje przyjęcie do nich wszystkich dzieci zgłoszonych przez rodziców. Do gminnych szkół planujemy przyjęcie 350 dzieci.

Gmina Police przystąpiła do opracowania aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” jest to dokument, który wytycza kierunki działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Gminy Police. Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest jego uzupełnienie o nowe zadania zgłaszane przez różne podmioty, których realizacja przyczyni się do poprawy gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Police. W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police” oraz zgłaszać wnioski do 12 marca br. Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Police oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

23 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu “Ja w internecie”. Udział w projekcie współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zapraszamy mieszkańców do udziału w projekcie. Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Rozwoju i Funduszy Pomocowych. Szkolenia podzielone są na moduły: Serdecznie zapraszam polickich przedsiębiorców na szkolenia: Mój biznes w sieci oraz Moje finanse w sieci, które odbędą się w marcu i kwietniu. Szkolenie ma charakter praktyczny, trwa 12 godzin a jego organizacja dopasowana jest do potrzeb uczestników. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych.

W 2018 roku Gmina Police realizowała 2 programy zdrowotne: Pierwszym programem była profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dwuletnich dzieci. Program był realizowany od 26 marca do 10 grudnia. Łącznie na realizację programu wydano 46.795,00 zł. Do programu zgłosiło się i zaszczepiono 191 dzieci. Drugi program realizowany od 3 września do 10 grudnia to profilaktyka szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy police po 65 roku życia. Z programu skorzystało 753 mieszkańców. Ogółem na realizację szczepień przeciwko grypie wydano 30.705,60 zł. Oba programy na wniosek Gminy były refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Łączna kwota refundacji to 26.240,40 zł.

4 lutego zmarł Witold Kucnerowicz. Był oficerem Wojska Polskiego, jednym z pierwszych mieszkańców polskiej Trzebieży, w której osiedlił się we wrześniu 1946 roku. Z zawodu był piekarzem oraz cukiernikiem w Trzebieży znalazł dom z piekarnią, w której rozpoczął produkcję. Jako pierwszy brał ślub w trzebieskim kościele – 30 listopada 1946 r. Ślubu udzielał ksiądz Mieczysław Mroczkowski. Od 1950 do 1963 roku był prezesem Gminnej Spółdzielni w Policach, później rozpoczął pracę w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni, w którym pracował do emerytury. Był członkiem, a później prezesem miejscowego koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz członkiem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP. Pogrzeb odbył się 8 lutego w Trzebieży. W imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej i wszystkich radnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Policach wspólnie z Panią Sołtys Trzebieży i Radną Rady Powiatu Polickiego złożyliśmy na ręce rodziny wyrazy głębokiego współczucia.

4 marca wchodzi w życie ustawa wprowadzająca e-Dowody osobiste. W związku z zaplanowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji pracami technicznymi nad wdrożeniem dowodów z warstwą elektroniczną informuję, że w piątek 1 marca br. odbiór dowodów osobistych oraz składanie wniosków o dowód osobisty będzie możliwe tylko do godz. 11:30. Dotyczy to Urzędu Miejskiego w Policach jak i wszystkich innych urzędów w Polsce.