W czwartek, 28 lutego odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Policach. Rozpoczęcie obrad poprzedziła minuta ciszy, podczas której radni miejscy uczcili pamięć śp. Jana Olszewskiego, byłego premiera RP. W trakcie obrad radni przyjęli pakiet uchwał w sprawie statutów sołectw gminy Police. Przyjęte zostały również uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police obejmującego części „Gmina zachód”, „Gmina północ” oraz obszaru R i I.

Ważnym punktem czwartkowych obrad było przyjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Police, w prawo własności tych gruntów. Radni podjęli decyzję, że w przypadku jednorazowej wpłaty wysokość bonifikaty wynosić będzie 60%. W każdym kolejnym roku będzie ona obniżana o 10%.

Podjęta została również uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminnych.

Radni wybrali również delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – zostali nimi Maciej Dolak i Witold Król.