za okres od 20 grudnia 2018 roku do 22 stycznia 2019 roku

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

Zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przedstawia okresowo – odpowiednio do potrzeb, lecz co najmniej raz w roku – na sesji rady informację o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1–3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7.

W związku z powyższym informuję, że:

- na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym od  01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydano 11 decyzji administracyjnych, którymi ustalono jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, na łączną kwotę 89.640,00 zł.

- na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na żądanie właściciela nieruchomości, wydano jedną decyzję ustalającą wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem.

- jednocześnie informuję, że nie zgłoszono żądań, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 wyżej powołanej ustawy, tj. żądań związanych z obniżeniem wartości nieruchomości lub stwierdzeniem nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego.

W styczniu w gminnych placówkach oświatowych około 50% nauczycieli nie prowadziło zajęć ze względu na zwolnienia lekarskie. Konsekwencją tego był brak zajęć przez 3 dni w Przedszkolach Publicznych nr 1, nr 6, nr 8, nr 10 oraz w  przedszkolu w Tanowie, brak lekcji przez 5 dni w Szkołach Podstawowych w Tanowie i Pilchowie, brak lekcji przez 2 dni w Szkołach Podstawowej nr 8 i nr 1 oraz zajęcia w ograniczonym wymiarze w Szkołach Podstawowych nr 5, nr 3 i w Trzebieży. W związku z zaistniałą sytuacją dyrektorzy szkół i przedszkoli otrzymali polecenie informowania rodziców i Kuratorium Oświaty o braku zajęć w szkołach oraz zostali zobowiązani do zagwarantowania opieki tym dzieciom i uczniom, którzy pomimo zwolnień lekarskich nauczycieli przyszli do szkół i przedszkoli.

W grudniu zostały ogłoszone i rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2019 roku z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Konkursami objęto następujące zadania: turystyka i krajoznawstwo, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, prowadzenie mieszkań chronionych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie środowiskowego domu samopomocy, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin, ochronę zdrowia oraz aktywizację ludzi starszych. Na wszystkie konkursy wpłynęło łącznie 58 ofert z czego wybrano i podpisano 48 umów.

4 stycznia razem z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem podpisałem umowę na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w gminie Police. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowity koszt projektu wyniesie 2.238.920,00 zł, z czego Gmina Police otrzyma dofinansowanie na poziomie 1.903.082,00 zł, czyli 85%. Ścieżki rowerowe powstaną wzdłuż ulicy Piaskowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego (nieopodal węzła przesiadkowego) do skrzyżowania z ulicą Zamenhofa oraz wzdłuż ulic Rurowej – Tanowskiej – Roweckiego.

9 stycznia studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprezentowali w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach przygotowane przez siebie projekty zagospodarowania m.in. Trzebieży, Przęsocina, czy też Leśna Górnego. Wystawione w MOK-u prace powstały w ramach wykładanego na uniwersytecie przedmiotu Zarządzanie Miastami.

9 stycznia 2019 r. w Klubie Nauczyciela w Policach odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla „Gryfitów” w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 5 w Policach. Przewodniczącą Rady Osiedla ponownie została wybrana Pani Sabina Wróblewska.

13 stycznia po raz 27 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Policach po raz 25 razem z ogólnopolskim WOŚP zgrał Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Jasienicy, który zbierał również pieniądze podczas polickiego finału w Miejskim Ośrodku Kultury. W trakcie finału zebrano 119.198,90 zł i ponad 2.500 zł w walucie obcej. Dodatkowo trwają jeszcze aukcje w Internecie.

19 stycznia wraz z delegacją z Gminy Police i Powiatu Polickiego, w imieniu mieszkańców tych samorządów, wziąłem udział w uroczystościach pogrzebowych oraz oddałem hołd tragicznie zmarłemu Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.