UWAGA PRZEDSIĘBIORCY GMINY POLICE
ZMIANA W DEKLARACJACH NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W GMINIE POLICE
(NIERUCHOMOŚCI MIESZANE)


Informuję, że od stycznia 2019 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami zostaną objęte nieruchomości niezamieszkałe, znajdujące się w nieruchomościach mieszanych tj. w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej tej nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym do końca grudnia 2018 r. właściciele nieruchomości mieszanych będą obowiązani złożyć do Urzędu Miejskiego w Policach nowe deklaracje na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Powodem zmian są zapisy uchwał podjętych przez Radę Miejską w Policach w dniu 30.10.2018 r. tj.:
- Uchwała nr XLVII/457/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,
- Uchwała nr XLVII/458/2018 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
- Uchwała nr XLVII/455/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police,
- Uchwała nr XLVII/456/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.

Ww. uchwały znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego w Policach.

Jednocześnie informuję o konieczności rozwiązania dotychczasowych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z dotychczasowym odbiorcą z dniem 31.12.2018 r. gdyż stawka opłaty za odpady ww. przedsiębiorców winna być wyliczona w deklaracji za styczeń 2019r., składanej do Urzędu Miejskiego w Policach zgodnie z zapisami ww. uchwał.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomościach wielolokalowych mieszanych, (np. osiedla mieszkaniowe) wspólne deklaracje będą składane przez właścicieli (zarządców) danych nieruchomości wielolokalowych.
Kontakt w przypadku pytań związanych z prawidłowym wyliczeniem opłaty Pok. 3A i 2D oraz pod numerami tel: 91 43 118 87 i 91 43 118 38.

Anna Zielińska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami