Burmistrz Polic

informuję, że w dniu 4 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Police, w prawo własności tych gruntów. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 marca 2019r. (poz. 1502).

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Police, zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności tych gruntów, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od opłaty jednorazowej, w kwocie pozostającej do spłaty, w wysokości:

1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym wydane zostało zaświadczenie o przekształceniu;

2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu;

3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu;

4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu;

5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu;

6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu .

Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, właściciel gruntu może zgłosić Burmistrzowi Polic, na piśmie, zamiar jednorazowego wniesienia kwoty pozostającej do spłaty zgodnie z poniższym wzorem zgłoszenia.

zgłoszenie opłata jednorazowa druk

zgłoszenie opłata jednorazowa - niemieszkalne

pełna treść Uchwały Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku

UWAGA

W dniu 16 lipca 2019 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów, na podstawie której możliwe jest udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%.

Zgodnie z dodanym art. 9a ustawy, Burmistrz może udzielić, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99 % następującym osobom:

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),

3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym

– będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Osoby zgłaszające zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w wysokości 99 %, zobowiązane są dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków. Dokumentem takim, w zależności od spełnianego kryterium jest: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, Karta Dużej Rodziny, książeczka inwalidy wojennego(wojskowego), legitymacja kombatanta/osoby represjonowanej, stosowne zaświadczenie lekarskie o stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dokument potwierdzający ustanowienie opiekuna prawnego.