W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Police dotacji ze środków  Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie usuwania azbestu, Burmistrz Polic zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców aby złożyli w Urzędzie Miejskim w Policach wniosek zawierający niezbędne dane o lokalizacji i ilości wyrobów z azbestu.

Sfinansowanie zadania nastąpi po weryfikacji wniosku przez Gminę. Wnioskodawca otrzyma pismo informujące o akceptacji wniosku i przewidywanym terminie demontażu i transporcie materiałów zawierających azbest.

Program skierowany jest do:

  • osób fizycznych będących mieszkańcami Gminy Police. Nie dotyczy on budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
  • jednostek samorządu terytorialnego
  • stowarzyszeń
  • fundacji
  • kościołów i związków wyznaniowych
  • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Do wniosku należy załączyć kopie dokumentów:

  1. Dokument stwierdzający własność do obiektu.
  2. Dokument potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa.
  3. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia przez wnioskodawcę wniosku, w przypadku gdy składającym wniosek nie jest właściciel nieruchomości.

Wnioski niezrealizowane w roku bieżącym rozpatrywane będą w roku następnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 119, 120 w Urzędzie Miejskim w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 lub pod nr tel. 91 431 18 38 / 91 431 18 89.

Do pobrania