Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
tel. 91 431-14-44
fax 91 431-18-32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

infolinia: 91 431-18-30

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866

Urząd Miejski w Policach czynny jest 
od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek - 8.00 – 16.00 
wtorek - 7.00 – 15.00 
środa - 7.00 – 15.00 
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek - 7.00 – 15.00

 

Wydziały Urzędu Miejskiego w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 PoliceWydział Ochrony Środowiska

Naczelnik91 431 18 56
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, modernizacja systemów grzewczych,91 431 18 13
gospodarka odpadami inne niż komunalne, ochrona zwierząt, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach91 431 18 03
utrzymanie zieleni miejskiej, zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym91 431 18 02
utrzymanie zieleni miejskiej, wydawanie decyzji środowiskowych, kontrola bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków91 431 18 85


Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik91 431 18 01
udostępnianie danych osobowych, rejestr wyborców, numer pesel, wydawanie decyzji, meldunki, repatriacja91 431 18 04
udostępnianie danych osobowych, rejestr wyborców, numer pesel, wydawanie decyzji, meldunki, WOPR91 431 18 05
11 - imprezy masowe, repatriacja, wydawanie dowodów osobistych, WOPR
12 – odbiór dowodów osobistych
91 431 18 11
91 431 18 12


Wydział Gospodarki Odpadami

Naczelnik91 431 18 89
przyjmowanie deklaracji i korekt deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wymiar i prowadzenie postępowań administracyjnych i wyjaśniających, związanych z opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów, umarzanie, odraczanie terminów płatności, rozkładanie na raty należności pieniężnych związanych z opłatą, oraz prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych (upomnienia, tytuły wykonawcze), prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu wydziału, edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami.91 431 18 87
sprawy związane z usuwaniem azbestu, przygotowywanie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów, prowadzenie rejestrów działalności regulowanej, analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, sprawozdawczość, edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami, przyjmowanie skarg związanych z nieprawidłowym postępowaniem z odpadami komunalnymi (w tym odbioru odpadów lub nieprawidłowej segregacji).91 431 18 38

Wydział Oświaty i Kultury

Naczelnik91 431 18 08

organizacja dowozu uczniów do placówek oświatowych, przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne, przyznawanie stypendiów artystycznych i nagród w zakresie kultury, rejestr instytucji kultury, przyznawanie stypendiów i nagród sportowych, realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki -  egzekucja obowiązku o charakterze niepieniężnym, wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowywanie metryczki subwencji oświatowej w podziale na placówki, elektroniczny System Informacji Oświatowej, standardy ochrony małoletnich, ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych,

sprawy sportu szkolnego, turystyka, wypoczynek
91 431 18 06
sprawy jednostek podległych: szkoły podstawowe, przedszkola, miejski żłobek, Biblioteka, Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji91 431 18 07

dotacje dla placówek i organizacji pozarządowych, programy, budżety placówek nadzorowanych przez wydział

91 431 18 84

Wydział Organizacyjno - Prawny

Naczelnik91 431 18 16
sprawy sołectw i osiedli, sprawy wyborcze91 431 18 88
kancelaria urzędu, przyjmowanie pism, obsługa interesantów, Karta Dużej Rodziny, Szczecinska Karta Rodziny, Zachodniopomorska Karta Seniora, Zachodniopomorska Karta Rodziny, prace społecznie użyteczne91 431 18 55
sprawy gospodarcze urzędu,91 431 18 15
sprawy organizacyjno-prawne, koordynator ds. dostępności,91 431 18 23
ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe, sprawy sołectw i osiedli91 431 18 24
obsługa sekretariatu91 431 18 30
biuro Rady Miejskiej91 431 18 26
91 431 18 28
Radca Prawny91 431 18 85

Wydział Informatyki

Naczelnik91 431 18 57
sprawy informatyczne urzędu91 431 18 25


Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych

Naczelnik91 431 18 51
fundusze europejskie, dotacje ze środków krajowych, plany, programy, strategie91 431 18 52


 Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

Naczelnik91 431 18 14
promocja gminy, organizacja i koordynacja imprez promocyjnych, koordynowanie współpracy zagranicznej oraz umów partnerskich w ramach zakresu obowiązków wydziału, prowadzenie oficjalnej strony internetowej Urzędu Miejskiego, współpraca z mediami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, jednostkami organizacyjnymi gminy, realizacja zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza i Zastępców Burmistrza, opracowanie i wydawanie publikacji gminnych, broszur i ulotek91 431 18 21

 
Wydział Finansowo - Budżetowy

Skarbnik Gminy91 431 18 40
Z-ca Naczelnika Wydziału91 43 118 35
Z-ca Naczelnika Wydziału 91 43 118 39

Umarzanie, odraczanie terminów płatności, rozłożenia na raty należności pieniężnych, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, księgowość nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych

91 431 18 33
płace, ewidencja środków trwałych, mienie gminy91 431 18 42
księgowość budżetowa (w tym rad sołeckich i rad osiedli), wydatki majątkowe i bieżące91 431 18 29
księgowość budżetowa, (wydatki)91 431 18 00
księgowość budżetowa (dochody), wystawianie czeków gotówkowych, wystawianie faktur VAT,depozyt gwarancji i wadiów bezgotówkowych,

91 431 18 36
91 431 18 37

windykacja podatków i opłat, wydawanie zaświadczeń w sprawach finansowych91 431 18 54
ksiegowość i płatności podatków oraz opłat: opłata targowa, skarbowa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zarząd, dzierżawa, najem, opłaty od posiadania psów, opłata eksploatacyjna, podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych; sprzedaż ratalna lokali, renta planistyczna, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

91 43 118 44

wymiar podatków lokalnych: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych od osób prawnych,jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej91 43 118 45
wymiar podatków lokalnych: podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych od osób fizycznych (od litery H do S)91 43 118 46
wymiar podatków lokalnych: podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej91 43 118 53
wymiar podatków lokalnych:podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych od osób fizycznych (od litery Ado H)91 43 118 47
sprawozdawczość budżetowa, finansowa, planowanie i zmiany budzetu91 43 118 43
91 43 118 31


Wydział Działalności Gospodarczej

Naczelnik91 431 18 48
ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych91 431 18 49
91 431 18 59
ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych,wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Police, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska, gospodarka lokalami użytkowymi w szczególności sprawy związane z przetargami na najem lokali użytkowych91 431 18 09

Audytor Wewnętrzny

Audytor91 431 18 86

Służba BHP

Inspektor91 431 18 27

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe91 317 52 91

Kadry Urzędu Miejskiego

Kadry91 431 18 18

Wydziały Urzędu Miejskiego w Policach

ul. Bankowa 18
72-010 Police


Wydział Urbanistyki i Architektury

Naczelnik91 431 18 72
Zastępca naczelnika91 431 18 74
opracowanie i aktualizacja, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanie wyrysów i wypisów ze studium i planów miejscowych, opinie w sprawie wstępnego podziału działek, opinie w sprawie prac geologicznych, zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania zaświadczenia o zgodności budowy91 431 18 73
91 431 18 75


Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Naczelnik91 431 18 76
sprawy mieszkaniowe91 431 18 77
prowadzenie działań w zakresie drogownictwa

91 431 18 78


Wydział Gospodarki Gruntami

Naczelnik91 431 18 91
Z-ca naczelnika91 431 18 90
renta planisytczna, sprzedaż lokali na rzecz najemców, sprzedaż i nabywanie nieruchomości, nalicznie opłat z tytułu użytkowania wieczystego91 431 18 68
regulowanie stanów prawnych nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych, odszkodowania za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne, służebności91 431 18 93
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, podziały i rozgraniczenia nieruchomości91 431 18 94
dzierżawa gruntów gminnych, użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami,91 431 18 94
komunalizacja, zajęcie gruntów gminnych, współpraca z instytucjami działajacymi na rzecz rolnictwa, konserwacja urządzeń meliracji wodnych szczegółowych91 431 18 97

 
Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Naczelnik91 431 18 62
Przyjmowanie wniosków i propozycji do planu inwestycji na dany rok budżetowy. Opracowywanie planu inwestycji do projektu budżetu na dany rok budżetowy. Przyjmowanie wniosków do zmian i wprowadzanie zmian w planie inwestycji w trakcie danego roku budżetowego. Przygotowywanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Zbieranie, pozyskiwanie i opracowywanie wstępnych danych do prac projektowych gminnych zadań inwestycyjnych. Sporządzanie projektów umów na usługi projektowe i roboty budowlane realizowanych w ramach gminnych zadań inwestycyjnych. Koordynacja i uzgadnianie prac w zakresie opracowywania dokumentacji projektowych gminnych zadań inwestycyjnych, w tym uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń wydawanych przez odpowiednie organy i instytucje, przed rozpoczęciem realizacji gminnych zadań inwestycyjnych. Sprawowanie lub zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego nad realizacją gminnych zadań inwestycyjnych. Bieżące analizowanie i kontrola pod względem merytorycznym i finansowym realizacji gminnych zadań inwestycyjnych. Udział w pracach komisji odbiorowych oraz przekazywanie do użytkowania gminnych zadań inwestycyjnych, w tym uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń wydawanych przez odpowiednie organy i instytucje, po zakończeniu realizacji gminnych zadań inwestycyjnych. Rozliczanie i przekazywanie środków trwałych powstałych w trakcie realizacji gminnych zadań inwestycyjnych. Prowadzenie przeglądów zrealizowanych gminnych zadań inwestycyjnych oraz nadzorowanie usunięcia stwierdzonych usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi. Współpraca przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.91 431 18 63
91 431 18 64
91 431 18 66


Stanowiska ds. nadzoru nad budynkami gminnymi

Nadzór nad użytkowaniem i utrzymaniem budynków oraz obiektów budowlanych stanowiących mienie gminy Police w zakresie zgodności z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, utrzymaniem budynków i obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym, spełnianiem wymogów ustawy Prawo budowlane (z wyłączeniem budynków zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne). Organizowanie i przeprowadzanie okresowych kontroli stanu ww budynków i obiektów budowlanych i istniejących w nich instalacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Prowadzenie książek obiektów budowlanych budynków i obiektów budowlanych ww, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane Nadzór nad zarządcami gminnych obiektów budowlanych w zakresie jw91 431 18 66


Komórka ds. Systemu Informacji Przestrzennej

system informacji przestrzennej91 431 18 67

Urząd Miejski w Policach

ul. Siedlecka 2a
72-010 Police

Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

sprawy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych91 312 77 20
600 351 230

Wydział Finansowo-Budżetowy - Rewidentki

Rewidentki504 951 708

 

Urząd Miejski w Policach

ul. Piaskowa 97
72-010 Police

Gminne Biuro Przeciwdziałania Narkomanii

komisja ds. przeciwdziałania narkomanii91 312 33 16

 

Straż Miejska

ul. Tanowska 8
72-010 Police

Straż Miejska91 317 62 72
alarmowy 986

 

Urząd Stanu Cywilnego

Pl. Chrobrego 8
72-010 Police
tel: 91 317-54-15
fax 91 317 66 17

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów w godzinach:

poniedziałek 8:30 - 15:30
wtorek - piątek 7:30 - 14:30