Gmina Police jest przygotowana  do realizacji  programu „Rodzina 500+”.  Burmistrz Polic Władysław Diakun wyznaczył Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji tego zadania. OPS poczynił już przygotowania. Dostosowano pomieszczenia, zakupiono komputery, program komputerowy, wnioski. „Osobiście nadzoruję wdrażanie programu „Rodzina 500+” w naszej gminie. Jesteśmy dobrze przygotowani. Wyznaczyłem dodatkowe punkty w mieście do wydawania i przyjmowania wniosków. Teraz czekamy tylko na środki z Urzędu Wojewódzkiego, abyśmy mogli jak najszybciej wypłacić świadczenia uprawnionym rodzinom.” – mówi burmistrz Diakun.

W Policach będzie łącznie 10 stanowisk przyjmowania wniosków, rozlokowanych  w czterech punktach: dwa w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Siedleckiej (budynek przychodni), jeden w Bibliotece przy ul. Bankowej i jeden w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Piaskowej.

Do wdrożenia ustawy potrzebni są nowi pracownicy. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina zatrudni na staż 6 osób. Będą pracować od 21 marca, aby mogli przejść odpowiednie przeszkolenie. Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej  zostały dokonane przesunięcia kadrowe. Pracownicy socjalni zostali oddelegowani do pracy przy wdrażaniu ustawy.

Od kiedy przyjmujemy wnioski ?

Przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze z rządowego Programu ,,500 +”  rozpocznie się od 1 kwietnia 2016r.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Osoby, które wniosek złożą po 1 lipca takiego wyrównania nie otrzymają. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożą wniosek.

Gdzie przyjmujemy wnioski?

W Policach głównym punktem przyjmowania wniosków będzie Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Siedleckiej 2a – Dział Świadczeń Rodzinnych – I piętro i parter – pokój nr 10 ( w godz. od 8.00 do 18.00)

Dodatkowo utworzono dwa punkty tj. - Biblioteka Filia Nova przy ul. Bankowej 5b/9 (wejście od ul. Bankowej, w godz. – w poniedziałek od 10.00 do 15.00, od wtorku do piątku  od   10.00 do 18.00) oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Piaskowej 97 (od poniedziałku do piątku w godz.  od 10.00 do 18.00 ). We wszystkich wymienionych punktach ma działać łącznie 10 stanowisk.

Wypełnione wnioski  będzie można składać osobiście lub pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Siedlecka 2a , 72-010 Police. Wniosek będzie można również złożyć za pośrednictwem zewnętrznych serwisów: Empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wniosków nie należy przesyłać pocztą elektroniczną ( e-mail ).

500 zł na pierwsze dziecko.

Na pierwsze lub jedyne niepełnoletnie dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko niepełnosprawne. Tacy rodzice będą musieli uzupełnić swój wniosek o kilka dokumentów  takich jak m. in.  oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a więc m.in. o alimentach,  świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego, czy o stypendiach. Informacje o dochodach ( za 2014r.)  z urzędu skarbowego,   wysokości składek odliczonych od dochodu i należnego podatku Ośrodek w miarę możliwości elektronicznych  pozyska sam.

500 zł na drugie i kolejne dziecko.

Na drugie i kolejne niepełnoletnie dziecko  rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Praca za granicą jednego z rodziców.

Jeżeli w rodzinie  jeden z rodziców pracuje za granicą,  postępowanie administracyjne w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego przeprowadza Urząd Marszałkowski. Wniosek złożony w Ośrodku zostaje tam przekazany. Mają wówczas  zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Czas realizacji wypłaty świadczeń.

Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 kwietnia 2016r. do 30  września 2017r. W kolejnych latach świadczenie  zostanie przyznane na 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku.

Pieniądze będą wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.

Świadczenia nienależnie pobrane.

Zgodnie z ustawą osoba , która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:

1) świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;

2) świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

3) świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie

4) świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na

podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;

5) świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn  niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

Zatem, aby uniknąć zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,  w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia  wychowawczego , osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.  

Program   ,,Rodzina 500 +’’

Informacja dotycząca wydawania i przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze.

Wydawanie wniosków:

od  21 marca 2016r.

 • Punkt główny -   Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Siedlecka 2a
 • Dział Świadczeń Rodzinnych   - I  piętro oraz parter – pokój nr 10
 • w godzinach  od   8.00 - 15.30

Przyjmowanie i wydawanie wniosków:

od 1 kwietnia 2016r.   

 •  Punkt główny  -  Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Siedlecka 2a
 • Dział Świadczeń Rodzinnych   - I  piętro   oraz parter – pokój nr 10
 • w godzinach   od  8.00 - 18.00

Świadczenia wychowawcze

Warunki oraz zasady nabywania prawa do świadczenia wychowawczego określa ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, opublikowana 17 lutego 2016r. ( Dz. U. z 2016r,poz.195).

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu , opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie.

Przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Na drugie i każde kolejne dziecko świadczenie przysługuje  bez względu na osiągane dochody rodziny.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze  lub jedyne dziecko przysługuje, jeżeli  dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub 1.200 zł (gdy w rodzinie jest  niepełnosprawne dziecko). W tym przypadku do  wniosku należy dołączyć:

 • - oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem  dochodowym od osób fizycznych,
 • -  w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
 • - w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
 • - w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:    

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Samorząd sam będzie weryfikował , czy dane są prawdziwe.     

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Na początku tj. od 1 kwietnia 2016r., organ będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznane na okres od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września.

Świadczenia wychowawcze będzie wypłacał Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach – Dział Świadczeń Rodzinnych przy ul. Siedleckiej 2A . Szczegółowe informacje odnośnie miejsca i godzin wydawania i przyjmowania wniosków zostaną podane w późniejszym terminie.