flaga z herbem gminy

Na podstawie art. 13i ust. 3  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 54 ust. 2 i 3 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 (obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu projektu planu ogólnego) i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Policach Uchwały Nr LXXI/653/2024 z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Police.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm)  oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Policach Uchwały Nr LXX/646/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej miasta Police, pn.: „Oczyszczalnia”.