Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.  (Dz. U. z 2021 r. poz. 47),

 1. W okresie od dnia 16 sierpnia 2021 r. do dnia 03 września 2021 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa.
 2. Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 mieści się w budynku „Gustaw Securitas”
  w Szczecinie ul. Teofila Firlika 19
 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
 • mężczyzn urodzonych w 2002 r.; (zameldowanych na pobyt stały i czasowy)
 • mężczyzn urodzonych w latach 1997 - 2001,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w
  2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego , w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 1. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

Obowiązek stawienia się przed PKL osób, które: posiadają orzeczoną stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, są niezdolne do samodzielnej egzystencji, uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może być spełniony poprzez stawienie się przed komisją przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika tej osoby, dysponującego orzeczeniem lub wypisem z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność wraz
z całą posiadaną dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia tej osoby, potwierdzającą występujące u niej schorzenie, w tym wyniki badań specjalistycznych.

 1. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązana jest przedstawić:
 • wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą  stanu  zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną  fotografię o wymiarach   3 x 4  cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające  poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:
 • w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.
 1. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które dotychczas do niej nie stawały, od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 2. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień, w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, bądź nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmówią poddania się badaniom lekarskim, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.                                                              

INFORMACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Kwalifikacja wojskowa polega na stawieniu się osób przed komisją lekarską, upoważnionym przedstawicielem Burmistrza Polic oraz wojskowym komendantem uzupełnień w celu określenia ich stanu zdrowia oraz wydania książeczki wojskowej.
Kto podlega kwalifikacji wojskowej

 1. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia
 2. Kobiety, które ukończyły co najmniej 19 rok życia i w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę:
 • w publicznych i niepublicznych uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria;
 • w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria

mają obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie  i miejscu.

Ważne – do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również ochotnicy, zarówno kobiety jak
                 i mężczyźni, między 18 (ukończone) a 24 rokiem życia, niezależnie od posiadanych                    
                 kwalifikacji i wykształcenia.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego,            w którym osoby nim objęte kończą dwadzieścia cztery lata.

Kiedy stawić się do kwalifikacji wojskowej  

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymają imienne wezwania z terminem i miejscem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. W wyjątkowych przypadkach termin można ustalić indywidualnie. O terminie i miejscu prowadzenia jej na danym terenie będą także informowały obwieszczenia wojewody.
Na potrzeby ewidencji, zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy należy zabrać
1. Aktualną fotografię o wymiarach  3x4 cm bez nakrycia głowy
2. Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane
     kwalifikacje zawodowe
3. Posiadaną dokumentację lekarską, w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich
     12 miesięcy, jeśli mogłyby mieć wpływ na określenie kategorii zdrowia.

Na podstawie imiennego wezwania nieobecność na zajęciach lekcyjnych zostanie usprawiedliwiona. Terminowe stawiennictwo pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji.
Ważnenieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do
              kwalifikacji wojskowej.
              Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może
              skutkować nałożeniem grzywny bądź zarządzeniem przymusowego doprowadzenia
              do Powiatowej Komisji Lekarskiej przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu
              egzekucyjnym w administracji.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie będzie mogła stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach, w celu  wyznaczenia jej innego terminu. W tym celu można również kontaktować się bezpośrednio z Powiatową Komisją Lekarską w czasie pracy Komisji.
Osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej z różnych przyczyn, powinny uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
Na czym polega kwalifikacja wojskowa i jaki jest jej cel.

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest ocena stanu zdrowia osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i ujęcie ich w ewidencji wojskowej. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się następujące czynności:
- sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej
- ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej
- założenie ewidencji wojskowej
- wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej)
- przeniesienie do rezerwy (po 14 dniach od daty wydania orzeczenia)  
Oceny, na podstawie przeprowadzonych badań, dokonują Powiatowe Komisje Lekarskie ustalając jedną z poniższych kategorii zdrowia:
„A”– zdolny do czynnej służby wojskowej
„B” – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie
          ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do
          24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej
„D” – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
„E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie
          ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Od orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

Osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia, posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej.