Znak: GG.6840.36.2016.AL

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomościami (Dz.U.2016.2147t.j.), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 23.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 3/17  informujący  o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości określonej numerem  działki 2727/12  z obrębu ewidencyjnego 8-Police,  KW SZ2S/00036662/8, położonej    w Policach przy  ul. Kościuszki 28.

Znak: GG. 6840. 36.2016.AL.

WYKAZ NR   3/17

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2016.2147 t.j.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  została  przygotowana do sprzedaży  w formie  przetargu ustnego nieograniczonego zabudowana nieruchomość położona w Policach przy ul. Kościuszki 28.

1.Numer działki i powierzchnia:

- 2727/12 o powierzchni 999 m2 obręb 8-Police

2.Numer księgi wieczystej:  SZ2S/00036662/8

3. Opis nieruchomości:  nieruchomość położona jest przy ul. T.Kościuszki, w śródmiejskiej części  Polic, w rejonie gruntów mieszkaniowych i usługowych.

Nieruchomość zabudowana jest wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym z  1902 roku wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek jest dwukondygnacyjny, jednoklatkowy, częściowo podpiwniczony. Budynek jest nieocieplony. Konstrukcja: fundamenty ceglane, ściany z cegły, stropy powyżej parteru drewniane, dach stromy kryty dachówką, schody drewniane, tynki gładkie cementowo-wapienne, stolarka PCV zespolona i drewniana skrzynkowa, elewacja - tynk wapienno cementowy (stan słaby). Budynek wyposażony w instalację elektryczną podtynkową i natynkową (stan słaby), wodną (stan słaby), kanalizacyjną (stan średni), gazową (stan średni), grzewczą (piece, większość zniszczona). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 341,05 m2, powierzchnia klatki schodowej  36,66 m2, powierzchnia strychu 63,91 m2, powierzchnia piwnic 34,21 m2.  W budynku znajduje się pięć lokali mieszkalnych. Są to lokale o powierzchni od  38,50 do 90,74 m2 . Wysokość pomieszczeń od 2,44 do 2,95  m. Budynek wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego.

4. Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 lipca  2003 r. ( Dz. Urz. Woj.  Zachodniopomorskiego  Nr 67, poz. 1197 z dnia 21 sierpnia 2003 r.) w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Police w części dotyczącej „Starych Polic” działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem 11 U,P tj. działalność gospodarcza usługowo-produkcyjna. Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową bez możliwości  zwiększenia liczby mieszkań. Dla tego terenu obowiązują miedzy innymi następujące ustalenia:

- powierzchnia zabudowy do 50 % pow. działki,

- wysokość zabudowy do 2 kond. (do 9,5 m do kalenicy),

- dopuszcza się likwidację  istniejącego ciągu  zabudowy przy ul. T.Kościuszki i w tym wypadku obowiązuje: lokalizacja nowej zabudowy o funkcji działalności gospodarczej usługowo-produkcyjnej w formie zwartej pierzei  zabudowy szeregowej bądź innej łączonej, z dopuszczeniem bliźniaczej, wysokie dachy symetryczne o jednakowym kącie nachylenia połaci ok. 40o, ustawione  kalenicowo do ul. T. Kościuszki,

-  teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia wody „Mścięcino” ,

- uciążliwość  prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic własnych działki,

- teren położony w odległości do 500 m od rurociągu amoniaku i kwasu siarkowego - obowiązują ustalenia zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały, w szczególności zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej  usług ogólnomiejskich za wyjątkiem usług wykorzystujących dostęp do akwenów, pozostawienie min. 50 % powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działek z koniecznością wprowadzenia różnych form zieleni,

- w południowej części terenu (od strony projektowanej drogi 07 KL) pas zieleni izolacyjnej o szerokości 7 m.

5. Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi: 245 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).                                                                                                                                                                                                                                                                                               6. Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mogą złożyć w terminie do 07.03.2017 r. wnioski o nabycie tej nieruchomości na zasadzie pierwszeństwa.

Wykaz  wywieszono na okres 21 dni  w dniu 23.01.2017 r.

Wykaz zostanie zdjęty w dniu 14.02.2017 r.