Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Burmistrza Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do najmu w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na następujące lokale użytkowe, stanowiące własność gminy Police.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Burmistrza Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do najmu w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na następujące lokale użytkowe, stanowiące własność gminy Police.

Wykaz Nr ZGKIM / DP /5/ N / 2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Burmistrza Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do najmu w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na następujące lokale użytkowe, stanowiące własność gminy Police.

Wykaz Nr ZGKIM / DP /4/ N / 2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości:

  1. Punkt drugi wykazu otrzymuje brzmienie:

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 67, poz. 1197 z dnia 21 sierpnia 2003 r.) w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Police w części dotyczącej „Starych Polic”, działka znajduje się w granicach terenów elementarnych oznaczonych na planie symbolami: 46 KS,IS, tj. urządzenia komunikacyjne: garaże i parking; 49 U,UO, tj. usługi ogólnomiejskie, usługi oświaty, dopuszcza się istniejącą funkcję warsztatów szkoleniowych i prowadzenie innych usług rzemieślniczych.

  1. Pozostała treść wykazu nie ulega zmianie.

Aneks wywieszono na okres 21 dni w dniu 19.05.2022 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowych:

Wykaz  Nr  30/Dz/22

Na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następujących nieruchomości gruntowych.

WYKAZ Nr 29/Dz/22

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Police.

Wykaz  Nr 26/Dz/22