Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350

 ogłasza

II przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku  stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku.

który odbędzie się w dniu: 11.10.2021 r. o godzinie 09.15

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zostały zamieszczone na stronach: www.bip.police.pl; www.police.pl

 1. Opis przedmiotu przetargu i przeznaczenie:
 2. Przedmiotem przetargu jest: najem powierzchni 50m2 na dachu budynku 
  stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
  z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej,
 3. Opis nieruchomości: lokalizacja – budynek zlokalizowany w Policach przy
   Bankowej 20 na działce nr ewid. 2103/5 obręb 14-Police, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00010426/4, przeznaczenie – budynek mieszkalny
  wielorodzinny, zamieszkały, liczba kondygnacji podziemnych – 1, liczba kondygnacji nadziemnych – 5, grupa wysokości budynku – średniowysoki (SW), wysokość
  budynku 16,20 m, ilość klatek schodowych – 1, rok budowy – 1968, dach budynku (stropodach) dwuspadowy z płyt dachowych prefabrykowanych (180x50 cm) spartych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki i na stropie „Żerań”; pokrycie dachu
  z papy termozgrzewalnej na dociepleniu z płyt styropianowych (styropapa).
 4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
  z Uchwałą Nr XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2001 roku Nr 18, poz.358) działka znajduje się w obrębie terenu oznaczonego symbolem: J6 MN
 5. Zasady przeprowadzenia przetargu zostały określone w Regulaminie przetargu, który wraz z ogłoszeniem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 18
  w Policach) oraz jest dostępny na stronie internetowej Gminy Police (www.police.pl)
  i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police (www.bip.police.pl).
 6. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach, z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej.
 7. Szczegółowy zakres zobowiązań i uprawnień najemcy określa projekt umowy najmu (do wglądu w siedzibie Organizatora przetargu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się).
 8. Przetarg na najem, o którym mowa w ust. 1 rozstrzygany będzie w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego w dniu 10.2021 r. o godz.09.15

 

 1. Warunki udziału w przetargu:
 2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

    W przypadku:

 1. podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG).
 3. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
  dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
       Oferenta, należy do ofert dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

     Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału podpisanego przez
     osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego
     (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych
     dokumentach lub przez notariusz (oryginał pieczęci). W przypadku udzielenia
     pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do
     poszczególnych czynności.

 1. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego firmy (NIP).
 2. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie
   zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
       zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
       wykonania decyzji właściwego organu.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, treścią umowy najmu i akceptacja
  wszystkich warunków umowy.
 5. Oświadczenie, że montowane urządzenia spełniają wszystkie obowiązujące w Polsce
  przepisy i normy, a instalacja radiokomunikacyjna nie kwalifikuje się do przedsięwzięć
       mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.
 6. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej obejmującej urządzenia i instalację.
 7. Kserokopia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 8. Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wpłaty wadium
  w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych i zero groszy)
 9. a) termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 10.2021 r.
 10. b) wadium musi być wpłacone na rachunek bankowy:

            04 1240 3927 1111 0010 8665 8222

            Przyjmuje się, ze data dokonania przelewu na rachunek bankowy jest datą
            wpłaty wadium, pod warunkiem, ze przelew będzie skuteczny.

 1. c) wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, z zastrzeżeniem
              10 lit. e)  Należy podać adres banku, numer konta, na który zostanie dokonany
              zwrot wadium,
 2. d)  postanowienia lit c) stosuje się odpowiednio do Oferenta, który nie wygrał przetargu,
 3. e) wadium nie podlega zwrotowi Oferentowi, który wygrał przetarg, ale nie zawarł
               umowy w terminie określonym w § 5 ust.1 z przyczyn nie leżących po stronie
               Organizatora przetargu.
 4. f) w przypadku wygrania przetargu, wadium zostanie zaliczony na poczet czynszu najmu,
              chyba że Oferent wygrywający złoży pisemne oświadczenie o zwrocie wadium na
               wskazane przez niego konto.
 5. Informacja o oferowanej miesięcznej stawce netto.
 6. Oferent ma obowiązek załączyć do oferty:

       - Projekt wykonawczy stacji bazowej telefonii komórkowej, opracowany zgodnie
       z obowiązującymi w tym względzie przepisami przez osoby posiadające stosowne
       uprawnienia, który powinien być sporządzony w formie papierowej w 2 egzemplarzach,

       -   oświadczenie, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do Projektu.

 1. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby mające zaległości w płatnościach wobec
   Gminy Police.

 

III. Informacje dodatkowe: 

 

 1. Termin składania ofert:

     Pisemną Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie
     w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul.  Bankowej 18
     w Policach, sekretariat, pokój nr 312, w terminie do dnia: 11.10.2021 r. do godziny 09.00

     Wszystkie oferty otrzymane przez Organizatora po ww. terminie zostaną zwrócone
     Oferentom.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w:

      w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 18
      w Policach, pokój nr 301, III piętro, w dniu 11.10.2021 r. o godzinie 09.15, podczas
      którego Organizator przetargu poda nazwę i adres Oferentów oraz wysokość
      zaoferowanego miesięcznego czynszu netto przedmiotu najmu.

 1. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno - Inwestycyjnym
    i Zamówień Publicznych, ulica Bankowa 18 w Policach,  pokój 317, w godzinach:
        08.00 -14.00, numer telefonu: 91 43 11 350; 725 995 603
 2. Oferent wyraża zgodę na nieodpłatne dysponowanie przez Organizatora przetargu
     materiałami ofertowymi poprzez umieszczenie ich w publikacjach informacyjnych Gminy
        Police dotyczących rozstrzygnięcia przetargu i planowanych przez Gminę inwestycji.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy maseczki oraz noszenia rękawiczek jednorazowych (wymienione środki ochrony należy zapewnić
we własnym zakresie), zachowania zasad DDM.

Załącznik do

Zarządzenia Nr  28/ IX /D/2021 z dnia 09.09.2021 r.

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

 

REGULAMIN

 

II przetargu nieograniczonego pisemnego na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku  stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzonego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku.

 

 • 1.
 1. Podstawy prawne przeprowadzenia przetargu – ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 poz.1990 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) oraz Zarządzenie Burmistrza Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku.
 2. Burmistrz Polic podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie przetargu nieograniczonego – Zarządzenie nr 140/2021 z dnia 01.06.2021 r. w sprawie: przeznaczenia do najmu w trybie przetargowym części budynku komunalnego (dot. ww. nieruchomości w okresie od 02.06.2021 r. do 24.06.2021 r.).
 3. Ogłoszenie o przetargu na najem powierzchni określonej w ust.1 podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 18 w Policach) oraz jest dostępny na stronie internetowej Gminy Police (police.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police (www.bip.police.pl).
 4. Organizatorem przetargu jest Zakład, upoważniony przez Burmistrza Polic.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
  z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej.
 7. Szczegółowy zakres zobowiązań i uprawnień najemcy określa projekt umowy najmu (do wglądu w siedzibie Organizatora przetargu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się).

 

 • 2.
 1. Organizator przetargu przeprowadza przetarg w formie pisemnej oferty, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 także licytacji oferowanych stawek równorzędnych w celu uzyskania najwyższego miesięcznego czynszu netto przedmiotu najmu.
 2. W przetargu mogą brać udział podmioty (w tym osoby fizyczne i prawne), zwane dalej Oferentami, jeżeli w określonym terminie złożą ofertę w formie przewidzianej niniejszym Regulaminem.
 • 3.
 1. Umowa ze zwycięzcą przetargu zostanie zawarta na czas określony 10 lat.
 2. Organizator przetargu zobowiązany jest udostępnić wszelkie informacje o przedmiocie najmu, natomiast Oferenci we własnym zakresie po wcześniejszym uprzedzeniu Organizatora przetargu przeprowadzą wizję lokalną powierzchni będącej przedmiotem najmu.

 

 • 4.
 1. Przetarg ma na celu wybór oferty spełniającej przyjęte przez Organizatora przetargu wymagania formalno-prawne, zawierającej najwyższą miesięczną stawkę netto za przedmiot najmu.
 2. Organizator przetargu uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej
  z zaoferowanych kwot, dalsze postąpienia nie będą przyjęte. Po trzecim wywołaniu tej kwoty zamyka się przetarg i ogłasza nazwę Oferenta, który wygrał przetarg oraz wysokość wylicytowanej kwoty.
 3. W sytuacji, gdy wpłynie tylko jedna ważna oferta, Wynajmujący zobowiązuje się do zawarcia umowy z tym Oferentem.
 4. W ofercie należy podać obowiązującą stawkę podatku VAT dla przedmiotu przetargu.

 

 • 5.
 1. Zwycięzca przetargu lub jedyny Oferent, który złożył ofertę na piśmie zobowiązany jest zawrzeć
  umowę najmu w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty, pod rygorem utraty
      wadium i utraty prawa do zawarcia umowy.
 2. Bez podania przyczyn, Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu lub
  unieważnić go na każdym etapie. W powyższej sytuacji Organizator przetargu niezwłocznie zwróci
      wpłacone przez Oferentów wadium.
 3. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 • 6.
 1. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Ofertę należy podpisać w sposób czytelny (imię i nazwisko). Oferta powinna być podpisana przez
  osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
 3. Kopie dokumentów o których mowa w § 7 powinny być opatrzone klauzulą „potwierdzam za
  zgodność z oryginałem”
  i podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli
      w imieniu Oferenta. Oferent, który dostarczy nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony
      z postępowania przetargowego.

 

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z danymi zawartymi
  w ogłoszeniu o przetargu. Koperta zawierająca ofertę i wymagane załączniki powinna być złożona
  w trwale zamkniętej kopercie oraz posiadać następujące oznaczenie:

„Przetarg – najem powierzchni 50m2 na dachu budynku stanowiącego własność Gminy Police 
przy ul. Bankowej 20 w Policach

 1. Ryzyko uchybienia wymaganiom dotyczącym opracowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie
  Oferent.
 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną, pisemną ofertę sporządzoną w języku polskim. W związku
  z tym zaleca się, aby Oferent  uzyskał wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia ważnej oferty.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami niniejszego Regulaminu pod
  rygorem odrzucenia.
 • 7.
 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

    W przypadku:

 1. podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG).
 3. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
  przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)  Oferenta, należy do
      ofert dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie
      oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu
      rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych
      dokumentach lub przez notariusz (oryginał pieczęci). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa,
      wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.
 4. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego firmy (NIP).
 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
 6. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega
  z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji
      właściwego organu.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, treścią umowy najmu i akceptacja wszystkich
  warunków umowy.
 8. Oświadczenie, że montowane urządzenia spełniają wszystkie obowiązujące w Polsce przepisy
  i normy, a instalacja radiokomunikacyjna nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących
   negatywnie oddziaływać na środowisko.
 9. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej obejmującej urządzenia i instalację.
 10. Kserokopia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 11. Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wpłaty wadium
  w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych i zero groszy)
 12. a)  termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 10.2021 r.
 13. b)  wadium musi być wpłacone na rachunek bankowy: 04 1240 3927 1111 0010 8665 8222

            Przyjmuje się, ze data dokonania przelewu na rachunek bankowy jest datą wpłaty
            wadium, pod warunkiem, ze przelew będzie skuteczny.

 1. c) wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, z zastrzeżeniem
  10 lit. e)  Należy podać adres banku, numer konta, na który zostanie dokonany zwrot
              wadium,
 2. d)  postanowienia lit c) stosuje się odpowiednio do Oferenta, który nie wygrał przetargu,
 3. e) wadium nie podlega zwrotowi Oferentowi, który wygrał przetarg, ale nie zawarł umowy
               w terminie określonym w § 5 ust.1 z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora przetargu.
 4. f)   w przypadku wygrania przetargu, wadium zostanie zaliczony na poczet czynszu najmu, chyba
              że Oferent wygrywający złoży pisemne oświadczenie o zwrocie wadium na wskazane przez
              niego konto.
 5. Informacja o oferowanej miesięcznej stawce netto.
 6. Oferent ma obowiązek załączyć do oferty:

        - Projekt wykonawczy stacji bazowej telefonii komórkowej, opracowany zgodnie
        z obowiązującymi w tym względzie przepisami przez osoby posiadające stosowne
        uprawnienia, który powinien być sporządzony w formie papierowej w 2 egzemplarzach,

        -    oświadczenie, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do Projektu.

 1. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby mające zaległości w płatnościach wobec Gminy
     Police.
 • 8.

Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela: Wioletta Duży lub Wioleta Wtykło
tel. 91 43 11 350  lub  725 995 603

 • 9.
 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
 2. Komisję przetargową powołuje Organizator przetargu, na podstawie Zarządzenia Burmistrza
   Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku.
 3. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert jeżeli nie odpowiadają warunkom przetargu,
    zostały złożone po terminie, są niekompletne, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści,
       nie opłacono wadium.
 4. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich
  lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
 5. W sytuacji, gdy wpłynie więcej niż jedna równorzędna oferta zawierająca najwyższą miesięczną
   stawkę czynszu, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla
       oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli
       oferty równorzędne o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią
       równorzędnych ofert. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym, wywoławczy czynsz netto
       za przedmiot umowy będzie równy złożonym równorzędnym ofertom, a minimalne postąpienie
       wynosi: 100,00 zł netto.
 • 10.
 1. Termin składania ofert:

     Pisemną Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie
     w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul.  Bankowej 18 w Policach,
     sekretariat, pokój nr 312, w terminie do dnia: 11.10.2021 r. do godziny 09.00

     Wszystkie oferty otrzymane przez Organizatora po ww. terminie zostaną zwrócone Oferentom.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w:

      w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 18 w Policach,
      pokój nr 301, III piętro, w dniu 11.10.2021 r. o godzinie 09.15, podczas którego Organizator
      przetargu poda nazwę i adres Oferentów oraz wysokość zaoferowanego miesięcznego czynszu
      netto przedmiotu najmu.

 1. Komisja przetargowa dopuści do dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego równorzędne oferty Oferentów spełniających warunki, o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu po szczegółowej analizie złożonych ofert i sprawdzeniu pod względem formalno-prawnym.
 2. Komisja przetargowa odrzuci oferty, jeżeli:

- nie spełniają wymogów określonych w § 6 i 7,

- zostały złożone po wyznaczonym terminie.

 1. O wyborze oferty Wynajmujący powiadomi wszystkich Oferentów podając nazwę i siedzibę
  zwycięzcy przetargu oraz wysokość zadeklarowanego miesięcznego czynszu netto przedmiotu
       najmu.
 2. Oferent może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego,
  zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
 3. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem
  przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Organizator przetargu podaje do publicznej
       wiadomości na stronie internetowej Gminy Police (www.police.pl) i w Biuletynie Informacji
       Publicznej Gminy Police (www.bip.police.pl) oraz wywieszając w swojej siedzibie na okres 7 dni
       informację o przebiegu przetargu, która będzie zawierać: datę i miejsce przeprowadzonego
       przetargu, oznaczenie nieruchomości, informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej
       z ofert, imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako najemca.
 4. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół. Z chwilą podpisania protokołu przetarg
  uważa się za zamknięty.

 

 • 11.

    Przetarg jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta, zaakceptowana przez Wynajmującego, jako
    oferta spełniająca wszystkie wymogi formalno-prawne oraz wymagania przedmiotowe określone
    w niniejszym Regulaminie.

 • 12.

    Oferent związany jest ofertą do dnia zawarcia umowy.

 

 • 13.

    Regulamin wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              ……………………………………………………..