na sprzedaż następujących nieruchomości:

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCINUMER DZIAŁKIPOWIERZCHNIACENA WYWOŁAWCZA BRUTTO (zawiera  podatek VAT w  stawce 23%)WADIUMMINIMALNEPOSTĄPIENIE

m. Police

obręb 6-Police  

1973/52

1973/53

1973/54

1973/55

1973/56

1973/57

1000 m2 

1000 m2 

1000m2 

1000 m2 

1000 m2 

1000 m2

67 000,00 zł

67 000,00 zł

67 000,00 zł

67 000,00 zł

67 000,00 zł

67 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Opis nieruchomości: działki położone są w obrębie ulicy Usługowej, w zachodniej części Polic,
w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej  nr 115, w rejonie terenów przeznaczonych na cele przemysłowe i składowe. Kształt działek regularny, zbliżony do kwadratu, teren porośnięty trawą
i zakrzaczeniami – część to nieformalne miejsca postojowe,  place składowe. Działki przylegają  od strony wschodniej do wykorzystywanej jako dojazd oświetlonej i utwardzonej polbrukiem działki gminnej nr 2219. Na rzecz właścicieli  poszczególnych działek ustanowiona zostanie na działce
nr 2219 odpłatna służebność gruntowa przejścia i przejazdu
. Wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności dla każdej działki wynosi 3200,00 zł brutto.
Od strony zachodniej działki przylegają do terenu projektowanej drogi gminnej, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3-18 KDD. Dla działek prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00035157/8, dla działki nr 2219 KW /SZ2S/00037238/4.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą
Nr XXX/239/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2008 roku (Dz.Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2008 roku Nr 108 poz.2613) działki   znajdują się  w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na  planie symbolem 3-SF 33 PU tj. tereny obiektów produkcyjno-usługowych.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września  2021r. o godzinie 9 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3   (I piętro, sala konferencyjna - pok.32).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 20  września 2021r. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości (nr działki), której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 3. W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Aktualność wypisu z KRS winna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem. Sprzedający dopuszcza złożenie informacji odpowiadającej odpisowi z aktualnego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku
  o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków,
w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku 
w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu
i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Dodatkowe informacje:

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona jest od strony projektowanej drogi  oznaczonej symbolem 3-18 KDD .
 2. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.

Na terenie działki nr 1973/53 znajduje się lokalne szambo obsługujące działkę nr 2210.

Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane  z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci

znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji  z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych   z przeniesieniem sieci lub urządzeń.

 1. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych bezumownych użytkowników.
 2. Cena nieruchomości płatana jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.
 3. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 4. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice powstałe w wyniku wznowienia granic nabytej nieruchomości.
 5. Wszelkie roszczenia z tytułu istnienia wad, w tym wad ukrytych i roszczenia z tytułu rękojmi zostają wyłączone, na co nabywca nieruchomości wyraża zgodę.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, pok. 210,  212, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerami:  91-43-118-90,
91-43-118-68.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy maski, maseczki albo części odzieży (chusta, apaszka lub szalik), oraz noszenia rękawiczek jednorazowych. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie.

 

 

REGULAMIN

Pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 6-Police, położonych w rejonie ulicy Usługowej  w Policach oznaczonych numerami działek: 1973/52, 1973/53, 1973/54, 1973/55, 1973/56, 1973/57.

 1. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w  dzienniku Gazeta Wyborcza, ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Gminy Police (police.pl), oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości podanej
  w ogłoszeniu.
 3. Wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Police prowadzony w  II Oddziale Banku Pekao SA.
  numer: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 najpóźniej do 20 września 2021r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać  oznaczenie nieruchomości
  (nr działki), której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko
  uczestnika przetargu.
 4. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zawarciu aktu notarialnego muszą okazać się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
 5. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalna wysokość postąpienia dla każdej działki wynosi 1000,00 zł.
 8. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.
 9. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ze zm.).

Załącznik graficzny do ogłoszenia o przetargu