Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350

ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku  stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku.

 

który odbędzie się w dniu: 04.08.2021 r. o godzinie 09.15

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zostały zamieszczone na stronach: www.bip.police.pl; www.police.pl

I. Opis przedmiotu przetargu i przeznaczenie:

 1. Przedmiotem przetargu jest: najem powierzchni 50m2 na dachu budynku 
  stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
  z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej,
 2. Opis nieruchomości: lokalizacja – budynek zlokalizowany w Policach przy
   Bankowej 20 na działce nr ewid. 2103/5 obręb 14-Police, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00010426/4, przeznaczenie – budynek mieszkalny
  wielorodzinny, zamieszkały, liczba kondygnacji podziemnych – 1, liczba kondygnacji nadziemnych – 5, grupa wysokości budynku – średniowysoki (SW), wysokość
  budynku 16,20 m, ilość klatek schodowych – 1, rok budowy – 1968, dach budynku (stropodach) dwuspadowy z płyt dachowych prefabrykowanych (180x50 cm) spartych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki i na stropie „Żerań”; pokrycie dachu
  z papy termozgrzewalnej na dociepleniu z płyt styropianowych (styropapa).
 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
  z Uchwałą Nr XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2001 roku Nr 18, poz.358) działka znajduje się w obrębie terenu oznaczonego symbolem: J6 MN
 4. Zasady przeprowadzenia przetargu zostały określone w Regulaminie przetargu, który wraz z ogłoszeniem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 18
  w Policach) oraz jest dostępny na stronie internetowej Gminy Police (www.police.pl)
  i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police (www.bip.police.pl). Wyciąg
  z ogłoszenia o przetargu ukaże się w dwutygodniku lokalnym Wieści Polickie.
 5. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach, z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej.
 6. Szczegółowy zakres zobowiązań i uprawnień najemcy określa projekt umowy najmu (do wglądu w siedzibie Organizatora przetargu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się).
 7. Przetarg na najem, o którym mowa w ust. 1 rozstrzygany będzie w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego w dniu 08.2021 r. o godz.09.15

 

II. Warunki udziału w przetargu:

 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

    W przypadku:

 1. podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG).
 3. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
  dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
       Oferenta, należy do ofert dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

     Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału podpisanego przez
     osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego
     (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych
     dokumentach lub przez notariusz (oryginał pieczęci). W przypadku udzielenia
     pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do
     poszczególnych czynności.

 1. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego firmy (NIP).
 2. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie
   zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
       zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
       wykonania decyzji właściwego organu.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, treścią umowy najmu i akceptacja
  wszystkich warunków umowy.
 5. Oświadczenie, że montowane urządzenia spełniają wszystkie obowiązujące w Polsce
  przepisy i normy, a instalacja radiokomunikacyjna nie kwalifikuje się do przedsięwzięć
       mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.
 6. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej obejmującej urządzenia i instalację.
 7. Kserokopia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 8. Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wpłaty wadium
  w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych i zero groszy)
 9. a) termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 07.2021 r.
 10. b) wadium musi być wpłacone na rachunek bankowy:

            04 1240 3927 1111 0010 8665 8222

            Przyjmuje się, ze data dokonania przelewu na rachunek bankowy jest datą
            wpłaty wadium, pod warunkiem, ze przelew będzie skuteczny.

 1. c) wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, z zastrzeżeniem
              10 lit. e)  Należy podać adres banku, numer konta, na który zostanie dokonany
              zwrot wadium,
 2. d)  postanowienia lit c) stosuje się odpowiednio do Oferenta, który nie wygrał przetargu,
 3. e) wadium nie podlega zwrotowi Oferentowi, który wygrał przetarg, ale nie zawarł
               umowy w terminie określonym w § 5 ust.1 z przyczyn nie leżących po stronie
               Organizatora przetargu.
 4. f) w przypadku wygrania przetargu, wadium zostanie zaliczony na poczet czynszu najmu,
              chyba że Oferent wygrywający złoży pisemne oświadczenie o zwrocie wadium na
               wskazane przez niego konto.
 5. Informacja o oferowanej miesięcznej stawce netto.
 6. Oferent ma obowiązek załączyć do oferty:

       - Projekt wykonawczy stacji bazowej telefonii komórkowej, opracowany zgodnie
       z obowiązującymi w tym względzie przepisami przez osoby posiadające stosowne
       uprawnienia, który powinien być sporządzony w formie papierowej w 2 egzemplarzach,

       -   oświadczenie, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do Projektu.

 1. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby mające zaległości w płatnościach wobec
   Gminy Police.

III. Informacje dodatkowe: 

 1. Termin składania ofert:

     Pisemną Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie
     w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul.  Bankowej 18
     w Policach, sekretariat, pokój nr 312, w terminie do dnia: 04.08.2021 r. do godziny 09.00

     Wszystkie oferty otrzymane przez Organizatora po ww. terminie zostaną zwrócone
     Oferentom.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w:

      w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 18
      w Policach, pokój nr 301, III piętro, w dniu 04.08.2021 r. o godzinie 09.15, podczas
      którego Organizator przetargu poda nazwę i adres Oferentów oraz wysokość
      zaoferowanego miesięcznego czynszu netto przedmiotu najmu.

 1. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno - Inwestycyjnym
    i Zamówień Publicznych, ulica Bankowa 18 w Policach,  pokój 317, w godzinach:
        08.00 -14.00, numer telefonu: 91 43 11 350; 725 995 603
 2. Oferent wyraża zgodę na nieodpłatne dysponowanie prze Organizatora przetargu
     materiałami ofertowymi poprzez umieszczenie ich w publikacjach informacyjnych Gminy
        Police dotyczących rozstrzygnięcia przetargu i planowanych przez Gminę inwestycji.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy maseczki oraz noszenia rękawiczek jednorazowych (wymienione środki ochrony należy zapewnić
we własnym zakresie), zachowania zasad DDM.

 

REGULAMIN PRZETARGU