loga Fundusze Europejskie, Polska, Pomorze Zachodnie Unia Europejska

Program Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025 to strategiczny dokument, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze oraz odbudowa więzi społecznych.

Na obszarze osiedla Stare Miasto występują niekorzystne zjawiska o charakterze społecznym oraz zjawiska związane z degradacją przestrzeni publicznej oraz zabudowy mieszkaniowej. Nieuporządkowana i wymagająca rehabilitacji przestrzeń publiczna stanowi barierę w rozwoju Starego Miasta, w tym także szeroko pojętego rozwoju społeczno – gospodarczego.  Niezbędna stała się rewitalizacja przestrzeni publicznej, która służyć będzie wyeksponowaniu walorów przyrodniczych i kulturowych.

Przedsięwzięcie jest tożsame z celem i założeniami projektu opisanego w LPR Gminy Police do roku 2025, który został wpisany do wykazu uchwałą Zarządu WZ nr 667/18 w dniu 23.04.2018 r.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował budowę pomostów spacerowych, zagospodarowanie terenów zielonych oraz kolizje elektryczne.

Wartość dofinansowania ze środków RPO WZ wynosi: 2 097 999,09 zł.

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad Łarpią

Na terenie miasta Police w bezpośrednim sąsiedztwie starówki ze zrewitalizowaną zabudową zabytkową nad rzeką Łarpią, zakończono rozbudowę i zagospodarowanie terenów nadwodnych z miejscami cumowania kajaków, wędkowania i wypoczynku. Powstał obszar atrakcyjny przyrodniczo z dostępem do wody, połączony ciągami pieszymi i rowerowymi. Nad samą Łarpią zorganizowano przestrzeń rekreacyjną w sposób zapewniający integracyjne miejsce wypoczynku służące organizacji wspólnych imprez oraz połączone ze szlakiem wodnym na rzece, tuż przy Miejskiej Przystani. Zagospodarowanie terenu objęło linię brzegową o długości 230 m i 7 000 m2 powierzchni. Zapewniono komunikację ze zrewitalizowaną częścią miasta. Wzdłuż ciągu komunikacyjnego nad rzeką Łarpią zorganizowano strefy funkcjonalne dla różnych grup wiekowych i społecznych, wprowadzono elementy małej architektury. Zrewaloryzowano brzeg oraz zapewniono zorganizowany dostęp do wody przez budowę pomostów wędkarskich, budowę tarasu rekreacyjnego i ciągu pieszego nad lustrem wody. Teren został wzbogacony przez nowe nasadzenia i oświetlony. Przedsięwzięcie ma niezaprzeczalną wartość dla mieszkańców Starego Miasta. Celem podejmowanych działań było stworzenie obszaru zapewniającego integrację mieszkańców, stanowiącego impuls do rozwoju działalności gospodarczej, działalności edukacyjnej w zakresie turystyki wodnej, edukacji ekologicznej stanowiąc ofertę spędzania czasu wolnego.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dotacjom pozyskanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego. Dofinansowanie wyniosło 2 097 999,09 zł.

W ramach wolontariatu mieszańcy Starego Miasta brali czynny udział sadząc drzewa i krzewy.