realizowany w ramach Działania 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2014 – 2020.

Projekt RPZP.07.06.00-32-K001/19

Projekt przewiduje stworzenie 14 nowych miejsc w 5 nowych mieszkaniach chronionych. Przyczynia się do realizacji celu szczegółowego Działania 7.6 RPO WZ - do 2022 r. zwiększając dostępność usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny dla 76 mieszkańców Powiatu Polickiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do 60 bezdomnych K/M z Gminy Police i 6 matek z 10 małoletnimi dziećmi. Główne zadania projektu to reintegracja społeczna osób bezdomnych, matek z małoletnimi dziećmi, remont i wyposażenie mieszkań chronionych, praca socjalna. Usługi świadczone w mieszkaniach wspieranych mają charakter okresowy i treningowy.

W ostatnich latach na terenie Gminy Police/ Powiatu Polickiego zwiększa się zjawisko korzystania ze wsparcia OPS z tytułu doświadczania bezdomności. Jedną z poważnych luk w systemie wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem m.in. z powodu bezdomności, przebywania w domu samotnej matki jest brak mieszkań chronionych (treningowych i wspieranych) zlokalizowanych na terenie Gminy Police. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest ostatnim stopniem wychodzenia z bezdomności, podczas którego osoby bezdomne uczą się prawidłowego funkcjonowania w warunkach zbliżonych do warunków własnego mieszkania. Inny aspekt stanowi wsparcie kobiet i ich dzieci opuszczających domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, nie posiadającym aktualnie miejsca do zamieszkania.

MRPiPS organizuje co 2 lata Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Ogólnopolskie badanie bezdomnych przeprowadzone w nocy z 8 na 9 lutego 2017r. w Gminie Police wskazało, że ogólna liczba bezdomnych wyniosła 109 osób, z tego: 22 kobiety, 58 mężczyzn, 29 dzieci. Natomiast badanie bezdomnych prowadzone w nocy z 13 na 14 lutego 2019r. w Gminie Police wskazuje, że ogólna liczba bezdomnych wynosi 104 osoby, z tego: 21 kobiet, 58 mężczyzn, 25 dzieci. Z uzyskanych danych wynika, że ilość osób bezdomnych w Gminie Police utrzymuje się na podobnym poziomie. Źródłem danych o osobach bezdomnych są również zbiory danych z systemu pomocy OPS Police takie jak: POMOST.

Jak wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społ. Gminy Police na lata 2017-2026 problem bezdomności dotyczy w niemal wszystkich grup wiekowych, zarówno osób młodych, jak i osób starszych. Wiąże się ze zmianami demograficznymi, z recesją gospodarczą, bezrobociem, ubóstwem, kryzysem polityki mieszkaniowej i wzrostem cen mieszkań oraz dysfunkcjonalnością instytucji opiekuńczo-resocjalizacyjnych i karnych zaniedbujących obowiązek opieki następczej. Bezdomność jest skutkiem rożnych patologii, zaburzeń psychicznych i osobowościowych tj. alkoholizmu, przestępczości, rozwodów lub rozpadów więzi nieformalnych, braku opieki ze strony osób najbliższych i przemocy w rodzinach. Istnieją także prawne przyczyny bezdomności, które dotyczą głownie eksmisji za długi i zaległości w opłatach. Na uwagę zasługują także przyczyny natury psychologicznej, gdzie bezdomność jest świadomym wyborem innego sposobu życia i odmiennego systemu wartości. Przyczyny bezdomności wzajemnie się przenikają i warunkują. Jako stan ewidentnej, trwałej deprywacji potrzeb mieszkaniowych w sytuacji, gdy dotknięta bezdomnością osoba nie jest w stanie jej zapobiec, wiąże się to z poważnym upośledzeniem psychicznego i społecznego funkcjonowania człowieka. Osobami bezdomnymi, obok tych, którzy są nimi z wyboru, najczęściej stają się ludzie w starszym wieku, osoby z rozbitych lub dysfunkcyjnych rodzin, osoby samotne, osoby opuszczające zakłady karne oraz dorośli wychowankowie domów dziecka. Problem bezdomności jest siódmym co do wielkości (co raz większym) problemem społecznym, występującym na terenie gminy Police. Są tego świadomi pracownicy socjalni OPS i mieszkańcy którzy odczuwają zagrożenie bezdomnością rodzin z wieloma problemami, z którymi nie są w stanie uporać się samodzielnie bez pomocy samorządu i ngo. W ośrodkach wsparcia ,domach samotnej matki w Powiecie Polickim przebywa 30 K z dziećmi/w ciąży w trudnej sytuacji życiowej, po traumatycznych przeżyciach. Ich status jest określany jako zamknięty krąg bierności. Niedostatek mieszkań chronionych praktycznie zamyka powrót do społeczeństwa osób zresocjalizowanych i pragnących usamodzielnienia po okresie życia w warunkach braku stabilizacji życiowej. Winno się zwiększać bazę tego typu obiektów, które są formą pomocy przygotowującą osoby tam przebywające do samodzielnego życia lub zastępują pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Pobyt tam ma na celu integrację ze społeczeństwem lokalnym.

W ramach projektu w 5 poszczególnych mieszkaniach zostały wykonane niezbędne roboty remontowo-budowlane.

 

Wydatki kwalifikowalne: 2 556 447,93 zł.

Dofinansowanie: 2 418 447,93 zł.

Wkład UE: 2 172 980,74 zł

Wkład własny: 138 000,00 zł.