Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji?

Nieodpłatne poradnictwo prawne przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy w ww. zakresie, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy  w ww. zakresie.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywającej na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
  • sporządzenie  projektu  pisma  w  sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Zakres nieodpłatnej mediacji obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
  • przeprowadzenie mediacji
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące działalności Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych w Gminie Police  znajdują się w poniższych załącznikach.

 

(1) INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PNPP W OSiR W POLICACH

(2) INFORMACJA NT. PRZEKAZYWANIA OPINII PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

(3) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W ZAKRESIE NPP i NPO

(4) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W ZAKRESIE NPP

(5) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU POLICKIEGO

(6) INFORMACJA O ZASADACH I ZAKRESIE UDZIELANIA NPP I NPO

(7) KARTA INFORMACYJNA NPP

(8) KARTA INFORMACYJNA NPO

(9) KARTA INFORMACYJNA MEDIACJA

(10) KARTA INFORMACYJNA OPP

WZÓR KARTY POMOCY cz. A i cz. B