Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym utworzony został uchwałą Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 marca 2001 r. i jest zakładem budżetowym Gminy Police powołanym do realizacji wynikających z przepisów prawa zadań własnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami. Budowa Zakładu w Leśnie Górnym była jedną z największych inwestycji proekologicznych realizowanych przez Gminę Police w latach 1999-2001. Inwestycja obejmowała następujące przedsięwzięcia:

  • budowę składowiska odpadów z zastosowaniem nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.
  • budowę węzła segregacji i kompostowania - przedsięwzięcia wprowadzającego nowoczesną technologię gospodarowania odpadami oraz ograniczającego oddziaływanie Zakładu na środowisko,
  • realizację niezbędnych obiektów i urządzeń infrastuktury ogólnotechnicznej zakładu

Podstawowym zakresem działalności Zakładu jest gospodarka dostarczanymi z terenu Powiatu Polickiego odpadami komunalnymi:

  • zbieranie odpadów stanowiących surowce wtórne oraz niebezpiecznych w celu przekazania ich do zagospodarowania wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym,
  • poddawanie odpadów odzyskowi w węźle segregacji i kompostowania
  • unieszkodliwianie odpadów nie nadających się do odzysku poprzez składowanie

Do węzła segregacji i kompostowania przyjmowane są bezpośrednio następujące rodzaje odpadów:

  • zmieszanie i selektywnie zebrane odpady komunalne,
  • odpady budowlane,
  • inne odpady powstające z działalności gospodarczej prowadzonej przez różnych przedsiębiorców na terenie powiatu polickiego.

Na linii technologicznej, po wstępnym oddzieleniu odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, strumień kierowany jest do sita obrotowego, gdzie z poddanych segregacji mechanicznej odpadów wydziela się dwie frakcje: drobną mineralną i organiczną. Kolejną operacją jest segregacja ręczna, w wyniku której wydziela się z odpadów zmieszanych odpady mające charakter surowców wtórnych (np.: szkło, papier, tworzywa sztuczne itp.), odpady organiczne oraz niebezpieczne (lamp fluorescencyjne, zużyte kineskopy, opakowania po odpadach niebezpiecznych, baterie, przeterminowane lekarstwa itp.). Ostatnią operacją jest wydzielenie odpadów metalowych przy użyciu separatora elektromagnetycznego. Pozostałe odpady (balast) skierowane są do prasy hydraulicznej, po czym, po zbelowaniu zostają złożone na składowisku. Częścią segregacji i kompostowania jest selekcja kompostowania, do której trafiają odpady organiczne zebrane selektywnie i wydzielone na linii technologicznej.

Wydzielone odpady organiczne poddaje się procesowi kompostowania, w którym zostają zhigienizowane i zmineralizowane. W wyniku tych działań powstaje kompost, który jest wykorzystywany jako warstwa izolacyjna na składowisku odpadów.

W ubiegłym roku zakład uzupełnił wyposażenie technologiczne do obróbki odpadów wielkogabarytowych tworząc ciąg technologiczny, w którym następuje obróbka ręczna i mechaniczna (rozdrabnianie). Z odpadów wielkogabarytowych odzyskuje się czyste drewno i złom oraz wydziela się odpady niebezpieczne.
Poprzez wymienione działania Gmina osiągnęła kompleksowy poziom gospodarowania odpadami, który odpowiada, a nawet wyprzedza obecnie obowiązujące wymogi w tym zakresie, wynikające z przepisów unijnych - w szczególności dotyczy to ograniczenia do minimum ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, wydzielania z odpadów zmieszanych, odpadów niebezpiecznych i skierowania ich do odzysku lub unieszkodliwienia w instalacjach do tego przeznaczonych, oraz realizowanie na obszarze gminy i powiatu wysokiego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 13 911 065 zł.