Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykorzystania kwater grzebalnych na pochówki na terenie cmentarza komunalnego w Policach, przy ul. Tanowskiej, całkowite zapełnienie wolnych kwater ma nastąpić na początku 2006 r. 

W związku z powyższym, Gmina Police podjęła realizację nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy cmentarza. Właścicielem gruntów, na którym planowana jest rozbudowa cmentarza, jest Skarb Państwa – obecnie nieruchomościami tymi zarządza Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. Teren obejmujący pełny zakres rozbudowy cmentarza, został podzielony na sześć działek o powierzchni nie przekraczającej  1 ha. Wydzielone działki Gmina Police planuje nabywać od Skarbu Państwa w sześciu etapach, do 2019 roku włącznie.

W 2005 roku Gmina Police nabyła od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Trzebież teren obejmujący I etap rozbudowy cmentarza - nieruchomości określone numerami działek 731/2 o pow. 1,2368 ha położoną przy ul. Tanowskiej od strony głównego wejścia, przeznaczoną pod parking z usługami oraz 732/12 o pow. 0,9718 ha, przeznaczoną pod rozbudowę miejsc pochówków.

Dokumentację rozbudowy cmentarza opracowało Biuro Projektowo-Inżynierskie REDAN z siedzibą w Szczecinie.

I etap rozbudowa cmentarza komunalnego obejmuje: zagospodarowanie terenów zielonych o powierzchni 0,98 ha pod powiększenie części grzebalnej cmentarza (niwelacja terenu i wycinka drzew), budowa alejek i chodników z kostki betonowej wraz z oświetleniem i przyłączem elektroenergetycznym, wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, budowa parkingu o powierzchni 4 025 m2 o nawierzchni z kostki betonowej, budowa punktów poboru wody, kolumbarium na 144 nisze. W ramach I etapu planuje się również budowę garażu jednostanowiskowego wraz z pomieszczeniem gospodarczym o kubaturze 105,8 m3.

Realizacja robót związanych z I etapem rozbudowy cmentarza planowana jest na IV kwartał 2007 roku.