Planowana inwestycja obejmuje teren położony w Policach-Jasienicy przy ul. Owocowej, w części należący do Gminy Police, użytkowany przez Zespół Szkół nr2 (dz. nr 495/2 i 501/4)  a w części należący do Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Trzebież (dz. nr 191/3). Ze względu, że część działki nr 191/3 w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w obrębie usług oświaty, Gmina Police prowadzi rozmowy z Nadleśnictwem Trzebież na temat możliwości jej użytkowania i zagospodarowania przez Gminę.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego zarysowany został w 2004 roku w koncepcji zagospodarowania zespołu boisk przy SP nr 6 w Policach-Jasienicy oraz opracowanej w 2006 roku w szczegółowej dokumentacji projektowej - zarówno koncepcję, jak i dokumentację techniczną opracowała Pracownia Projektowa ARKADA z siedzibą w Szczecinie.

Zgodnie z koncepcją i dokumentacją inwestycja obejmować ma budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej typu EPDM (zakłada się zdjęcie istniejącej górnej warstwy spękanego asfaltu), na którym mieścić się będą: boisko do piłki ręcznej, boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, bieżnia o długości 60 m, ze stanowiskiem do skoków w dal.

Planowane są również prace związane z zagospodarowaniem terenu przyległego do boiska, tzn. wykonanie ciągów pieszych, placu zabaw, elementów małej architektury, nasadzenia zieleni oraz likwidacja istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego (m.in. wycinka starych topól uszkadzających istniejące ogrodzenie).

Na terenie częściowo należącym do Skarbu Państwa planuje się budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej z naturalnymi trybunami (pełniącego również miejsce spotkań okolicznej społeczności). 
W zakres prac wchodzi również wykonanie oświetlenie całego terenu zespołu boisk oraz wykonanie odwodnienia boiska trawiastego poprzez drenaż (ze względu na wysoki poziom wód gruntowych) oraz boiska wielofunkcyjnego z zastosowaniem odwodnienia liniowego.

Gmina Police czyni starania w celu pozyskania środków dofinansowujących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji planowana jest w następnych latach.