Inwestycja współfinansowana jest w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy Phare edycja 2001 i 2003.

W czerwcu 2005 roku zakończono I etap inwestycji w ramach, którego wybudowano około 28 km kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej z niezbędną infrastrukturą (przepompownie z zasilaniem energetycznym) wraz z realizacją przyłączy do budynków oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej części miejscowości:

 • system przesyłowy ścieków z miejscowości Trzebież do oczyszczalni na terenie Z.Ch. Police oraz modernizacja części mechanicznej tej oczyszczalni,
 • kanalizacja ściekowa w miejscowości Dębostrów,
 • kanalizacja ściekowa i deszczowa w Policach-Jasienicy,
 • modernizacja kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulicy Konopnickiej i Kościuszki w Policach.

Generalnym Wykonawcą tego etapu inwestycji było konsorcjum firm: Cestar s.j., NCC AB, KB GAZ S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MAZUR”.

Funkcję Inżyniera Kontraktu pełniła, wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego, firma

Inwestycja została zakończona w czerwcu 2005 roku. Koszt I etapu inwestycji wyniósł ok. 20 mln zł.

W 2007 roku zakończony II etap inwestycji, który obejmował wybudowanie około 60 km kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej z niezbędną infrastrukturą (przepompownie z zasilaniem energetycznym) i przyłączeniem 10 miejscowości wraz z realizacją przyłączy do budynków oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej:

 • infrastruktura techniczna części miejscowości Trzebież,
 • kanalizacja ściekowa miejscowości Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz,
 • modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Traugutta w Policach,
 • odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Nadbrzeżnej w Policach (Topolowa, Modrzewiowa, Jesionowa, Szpilkowa, Bukowa),
 • odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Świerkowej i Jodłowej w Policach,
 • odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu na zachód od ul. Kościuszki w Policach,
 • kanalizacja miejscowości Wieńkowo i Tatynia.

Głównym Wykonawcą tego etapu inwestycji było Konsorcjum firm: Cestar s.j. z siedzibą w Szczecinie, EkoWodrol-Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur z siedzibą w Szczecinie.
Etap II inwestycji zakończono w 2007 roku.

Funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji robót I i II etapu pełnił Dom Inżynierski PROMIS S.A. i FUH PROMIS Julian Pietrołaj. Koszt II etapu inwestycji wyniósł ok. 30 mln zł.

W latach następnych planowane są następne etap inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, które obejmować będą m.in. rejon ul. Tanowskiej w Policach, miejscowości: Trzeszczyn, Tanowo, Witorza, Siedlice, Przęsocin.