„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Tytuł Projektu: „Odprowadzanie ścieków i wód opadowych z rejonu ulicy tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn”

Całkowita wartość Projektu: 5 514 228,21 PLN

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Trzeszczyn poprzez wykonanie systemu kanalizacyjnego i przyjęcie ścieków komunalnych ze wszystkich posesji zlokalizowanych w granicach administracyjnych miejscowości oraz odprowadzenie ich do dwóch przepompowni zlokalizowanych w Trzeszczynie a następnie przetłoczenie systemem rurociągów tłocznych do kanalizacji ściekowej w Policach. Realizacja inwestycji umożliwi podjęcie kolejnych etapów kompleksowej kanalizacji gminy Police, w szczególności miejscowości Tanowa i Witorza.